Stigslund 59:1 m.fl., Norra Kungsvägen 46-50

Pröva möjligheten att kombinera skyddsplantering och parkering mot Norra Kungsvägen

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-22 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN398.

Fastighetsägarna till fastigheterna Stigslund 59:1, 59:2 och 59:3 har tillsammans inkommit med en förfrågan om att göra om aktuell detaljplan för deras fastigheter. De önskar att det skyddsbälte (plantering) som finns fastslagen i gällande detaljplan görs om så att en skyddsplantering mot vägen minskas och kan kombineras med parkeringsändamål.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-01-26 till 2024-02-16

Beskrivning

Ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra en kombination av parkering och skyddsplantering på tre fastigheter för småindustri. Detta görs genom att upphäva bestämmelsen ”skyddsbälte” som förbjuder upplag och parkering på kvartersmark för småindustri närmast gatan. Två ytterligare egenskapsbestämmelser för kvartersmarken revideras för att ytan ska kunna få en mer ändamålsenlig utformning.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-05-17 till 2024-05-31

Beskrivning

Kortfattat innebär förslaget att:

  • Befintlig detaljplan från 1987 ändras för att möjliggöra en kombination av parkering och skyddsplantering mot Norra Kungsgatan på fastigheter för småindustri.
  • Den tillkommande växtligheten bidrar positivt till landskapsbilden och ekosystemtjänster i området.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.