Storhagen 3:3 m.fl., ny gång- och cykelväg längs del av Furuviksvägen

Gång- och cykelväg

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 april 2024 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 24SBN74.

Gävle kommun, Projekt och exploatering, har inkommit med ansökan om planbesked för att justera detaljplan i syfte att rymma ny gång- och cykelväg längs Furuviksvägen (från Trastvägen till Gamla Sikviksvägen) samt längs Korsnäsvägen (från Depkens väg till Furuviksvägen). Dessutom planeras nya passager och hållplatser längs vägarna för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter. I och med att aktuell sträcka av Furuviksvägen planläggs kan även väghållaransvaret för sträckan övertas av kommunen från Trafikverket, som idag är väghållare för del av sträckan.

Ansökan om planbesked har föregåtts av en förstudie framtagen av avdelningen Tekniska, enheten Planering och Analys. Syftet med förstudien har varit att utreda möjligheten till att anlägga ny gång- och cykelbana längs Furuviksvägen och Korsnäsvägen. Tidigt i arbetsprocessen identifierades en problematik för genomförbarheten kopplat till att östra delen av Furuviksvägen är en statlig väg med tillhörande vägrätt och Trafikverket är väghållare. Det innebär att Gävle kommun i dagsläget har begränsad möjlighet att anlägga en gång- och cykelbana längs denna del av Furuviksvägen.

För att lösa dessa administrativa och juridiska hinder föreslår förstudien att Gävle kommun ska ta över del av Furuviksvägen (väg 533) från Trafikverket och en ny detaljplan upprättas för Furuviksvägen och Korsnäsvägen. En ny detaljplan är också viktigt att ta fram för att få planstöd för ny föreslaget vägområde med nya hållplatser osv.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.