Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum

Utökning av byggrätt

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-27 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN291.

Fastighetsägaren till Valbo-Ön 2:98/Valbo Köpcentrum har inkommit med en förfrågan att se över befintlig detaljplan i syfte att utöka byggrätten. Fastighetsägaren har sedan övertagandet av handelsplatsen arbetat med att rusta befintliga lokaler och har i det arbetet förbrukat sin byggrätt enligt gällande detaljplan. Efterfrågan på ytterligare affärslokaler är hög. Utöver att utöka själva huvudbyggnaden önskas också att det tillskapas ytterligare byggrätter för restauranger. Den handel som avses inrymmas i nya handelslokaler är detaljhandel (ej livsmedel) enligt nuvarande fastighetsägare.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2022-11-04 till 2022-12-02

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av köpcentret samt att möjliggöra för friliggande restauranger i den södra delen. Drivmedelsändamål ska fortsatt få bedrivas och en del av marken övergå i kommunal ägo. Syftet är vidare att förbättra trafikförhållandena och säkerställa skyddet för vattentäkten.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2023-04-28 till 2023-05-22

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av köpcentret samt att möjliggöra för friliggande restauranger i den södra delen. Drivmedelsändamål ska fortsatt få bedrivas och en del av marken övergå i kommunal ägo och gång- och cykelvägen säkras som allmän plats. Syftet är vidare att förbättra trafikförhållandena, säkra naturområdet och områdena för tallarna samt att värna skyddet av vattentäkten.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2023 för antagande.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2023.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Beskrivning

Detaljplanen har överklagats i september 2023.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.