Villastaden 5:5 m.fl., ny vuxenutbildning

Detaljplan för ny vuxenutbildning, centrumverksamhet och parkering

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-15att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN162.

Vuxenutbildningen i Gävle behöver nya lokaler och beslut för att möjliggöra en ny vuxenskola i Gävle initierades av Arbetsmarknads- och funktions-rättsnämnden den 16 december 2020. Gavlefastigheter AB fick då i uppdrag att planera och genomföra ett byggprojekt.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2021 att lokaliseringen för ny vuxenskola ska ske på Kungsbäcks IP och att uppdrog åt Gavlefastigheter AB att återkomma till kommunstyrelsen för igångsättningstillstånd i etapper och/eller i helhet.

Livsmiljö Gävle/Projekt och exploatering har nu inkommit med en ansökan om att upprätta en ny detaljplan för en vuxenskola i enlighet med kommun-styrelsens beslut. I aktuell ansökan om planbesked redovisas en önskan att den nya detaljplanen ska möjliggöra att Vuxenutbildningen lokaliseras i nya funktionella och flexibla lokaler och utemiljöer på Kungsbäcks IP. Skolan och dess omgivning ska tillföra platsen värde och nytta för verksamheten men också för Gävle och gävleborna. Särskilt viktigt är att i detta läge möjliggöra goda lösningar för att anpassa, bevara och utveckla kulturmiljö, utemiljö, grön- och blåstruktur, tillgänglighet med hållbart resande, säkerställa litet klimatfotavtryck och skapa nyttiga samverkanslösningar för funktion, användning och mark.

Den nya vuxenutbildningen ska ha plats för ca 2500 elever och 130 lärare i lokaler på ca 13 000 kvm. Ett nära samarbete kommer krävas med byggherren Gavlefastigheter samt med Akademiska hus som äger intilliggande parkering och högskolelokaler.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.