Avgifter och handläggningstider

Innan projektstart är det viktigt att känna till alla kostnader inom bygglov, rivningslov, marklov samt handläggningstider.

Avgifter för olika typer av åtgärder

I kommunen gäller självkostnadsprincipen. Det innebär att vi aldrig tar ut avgifter som är högre än de verkliga kostnaderna för våra tjänster. Avgifterna har beräknats utifrån den genomsnittliga handläggningstiden för varje typ av ärende. Alla avgifter baseras på kommunens fastställda bygglovstaxa.

Om ärendet innehåller fler åtgärder

Om en bygglovsansökan innehåller flera åtgärder, tas full avgift ut för den mest tidskrävande åtgärden. För den näst mest tidskrävande åtgärden tillkommer en extra tilläggsavgift på 50 procent. Ytterligare åtgärder i samma ansökan innebär ingen extra avgift.

Till exempel, om du ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage och installation av eldstad, tas full avgift ut för att hantera ansökan för enbostadshuset, sedan en extra avgift på 50 procent för att hantera ansökan om garaget och ingen avgift för installationen av eldstaden.

Beslutet om vilken åtgärd som tar mest tid fattas av bygglovshandläggaren. Om ansökan gäller flera liknande småhus (grupphusbebyggelse) samt skyltar eller ljusanordningar, tas ingen tilläggsavgift ut.

Begreppen hjälper dig att förstå innehållet i nedanstående avgiftstabeller för bygglovstaxa.

 • Planenligt: Åtgärden genomförs inom ett område som är detaljplanelagt och följer bestämmelserna i detaljplanen.
 • Liten avvikelse: Åtgärden sker inom ett detaljplanelagt område men avviker från detaljplanens bestämmelser. Samhällsbyggnadsnämnden kan ändå överväga att bevilja ansökan till exempel om avvikelsen är liten eller tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.
 • Utanför planlagt område: Åtgärden genomförs utanför ett detaljplanelagt område.
 • Med tekniskt samråd: Ett möte där byggherren, kontrollansvarig och handläggare går igenom planering och organisering av arbetet, inklusive kontrollplan och andra relevanta handlingar.
 • Utan tekniskt samråd: Enklare typer av åtgärder som inte kräver det tekniska samrådet som beskrivs ovan.
 • Omgivningspåverkan: Exempelvis om en bygg- eller markåtgärd påverkar omgivningen eller skapar störningar för de som bor, arbetar och vistas i närheten.
 • Byggnadsarea (BYA): Kan förenklat beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken. I byggnadsarean ingår även ytan av balkonger, verandatak, carport etcetera (så kallad öppenarea).
 • Öppenarea (OPA): Kan förenklat beskrivas som en yta som har tak men helt eller delvis saknar väggar, exempelvis en carport eller en altan under tak. Öppenarean ingår i byggnadsarean.

Avgifter 2024

Om du inte hittar en avgift som gäller för ditt specifika ärende eller om du har andra frågor om avgifter, kan du alltid kontakta oss för ytterligare hjälp och information.

Åtgärder som kräver bygglov och teknisk kontroll

Avgifterna nedan anges i kronor.


Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
 • Planenligt: 34 700 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 40 900
 • Utanför planlagt område: 60 300

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder
 • Planenligt: 31 200 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 37 400
 • Utanför planlagt område: 56 800

Nybyggnad av kolonistuga om högst 30 kvadratmeter byggnadsarea
 • Planenligt: 11 100
 • Liten avvikelse: 16 600
 • Utanför planlagt område: 11 100

Nybyggnad av komplementbyggnad

Till exempel större garage, förråd, gästhus och båthus.

Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 18 700
 • Liten avvikelse: 24 300
 • Utanför planlagt område: 18 700
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 9 700
 • Liten avvikelse: 15 200
 • Utanför planlagt område: 9 700

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

Till exempel större eller mer komplicerade tillbyggnader av en- och tvåbostadshus.

Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 18 700
 • Liten avvikelse: 24 300
 • Utanför planlagt område: 22 900
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 9 700
 • Liten avvikelse: 12 500
 • Utanför planlagt område: 11 100

Enkel tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt tillbyggnad av komplementbyggnad
Utan tekniskt samråd

Till exempel altan, uterum, farstukvist och carport.

 • Planenligt: 6 900
 • Liten avvikelse: 9 700
 • Utanför planlagt område: 8 300

Fasadändring
Med tekniskt samråd

Till exempel där fasadförändringen väsentligt påverkar den bärande konstruktionen.

 • Planenligt: 13 200
 • Liten avvikelse: 14 600
Utan tekniskt samråd

Till exempel mindre fasadförändringar som insättning av fönster och dörr samt byte av fasadmaterial.

 • Planenligt: 5 500
 • Liten avvikelse: 6 900

Fasadändring med solenergianläggning (solceller)
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 3 300
 • Liten avvikelse: 4 600

Ändring
Med tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, frisör, eller hunddagis där kontrollansvarig krävs.

 • Planenligt: 18 000
 • Liten avvikelse: 23 600
 • Utanför planlagt område: 23 600
Utan tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor, frisör, eller hunddagis.

 • Planenligt: 9 000
 • Liten avvikelse: 14 600
 • Utanför planlagt område: 14 600

Gruppbebyggelse

Till exempel byggnation av flera en- och tvåbostadshus i en och samma ansökan.

Full avgift tas ut för ett av husen. Sedan tas denna reducerade avgift ut för resterande hus.

 • Oavsett planenligt eller utanför planlagt område: 18 700

Avgifterna nedan anges i kronor.


Nybyggnad 0–100 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 23 600 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 29 800
 • Utanför planlagt område: 52 700
Utan tekniskt samråd

Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport

 • Planenligt: 15 200 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 21 500
 • Utanför planlagt område: 44 400

Nybyggnad 101–1000 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 56 100 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 71 400
 • Utanför planlagt område: 95 600

Nybyggnad 1001–5000 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 92 200 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 107 400
 • Utanför planlagt område: 131 700

Nybyggnad 5001-10 000 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 107 400 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 122 700
 • Utanför planlagt område: 146 900

Nybyggnad 10 001 ≥ kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 136 500 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 151 800
 • Utanför planlagt område: 176 000

Tillbyggnad 0-100 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 20 100
 • Liten avvikelse: 25 600
 • Utanför planlagt område: 25 600
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 10 400 (avgiften gäller även vid giltigt förhandsbesked)
 • Liten avvikelse: 15 900
 • Utanför planlagt område: 15 900

Tillbyggnad 101–500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 48 500
 • Liten avvikelse: 58 900
 • Utanför planlagt område: 58 900

Tillbyggnad 501–1000 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 72 800
 • Liten avvikelse: 83 200
 • Utanför planlagt område: 90 800

Tillbyggnad 1001 ≥ kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea)
 • Planenligt: 88 000
 • Liten avvikelse: 98 400
 • Utanför planlagt område: 98 400

Fasadändring
Med tekniskt samråd

Till exempel större fasadändringar som väsentligt påverkar den bärande konstruktionen.

 • Planenligt: 21 500
 • Liten avvikelse: 24 300
Utan tekniskt samråd men med stor omgivningspåverkan

Till exempel större fasadändringar på särskilt utpekade byggnader såsom insättning av fönster, dörr.

 • Planenligt: 12 500
 • Liten avvikelse: 15 200
Utan tekniskt samråd och liten omgivningspåverkan

Till exempel mindre fasadändringar såsom insättning av fönster, dörr.

 • Planenligt: 6 200
 • Liten avvikelse: 7 600

All övrig ändring

Till exempel ändrad användning av byggnadens användningssätt från bostad till kontor eller handel till bostad med mera.

Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 51 300
 • Liten avvikelse: 58 900
 • Utanför planlagt område: 58 900
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 27 700
 • Liten avvikelse: 35 300
 • Utanför planlagt område: 35 300

Tidbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar per etablering upp till 10 bodar
 • Planenligt: 18 700
 • Liten avvikelse: 21 500
 • Utanför planlagt område: 41 600
 • För uppställning av fler än 10 byggbodar: 2 800 per bod

Stora enkla byggnader

Till exempel byggnader som lagertält, lagerlokaler etcetera.

 • Planenligt: 25 600
 • Liten avvikelse: 29 100
 • Utanför planlagt område: 48 500

Nybyggnad av små enkla byggnader

Till exempel redskapsbodar, kurer, små kiosker, vindskydd och som inte avser komplementbyggnad.

 • Planenligt: 9 700
 • Liten avvikelse: 15 200
 • Utanför planlagt område: 15 200

Avgifterna nedan anges i kronor.


Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning
 • Med liten omgivningspåverkan: 6 900
 • Med stor omgivningspåverkan: 11 100

Ytterligare en skylt eller ljusanordning
 • På samma fastighet, förutom den som tar mest tid, i ansökningar som involverar flera skyltar eller ljusanordningar: 2 100
 • På annan fastighet, förutom den som tar mest tid, i ansökningar som involverar flera skyltar eller ljusanordningar: 3 500

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av:

Nöjesparker, idrottsplatser och fritidsanläggningar

Till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor: Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Upplag och materialgårdar

Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Tunnlar och bergrum

Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift: Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Cisterner

Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser: Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Radio/telemaster

Radio- eller telemaster eller torn: Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Vindkraftverk

Vindkraftverk som:
a) är högre än 20 meter över markytan
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter:
Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.


Begravningsplatser

Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus nedlagd handläggningstid för prövning av ärendet.

Avgifterna nedan anges i kronor.


Mur eller plank

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank.

Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 14 600
 • Liten avvikelse: 17 300
 • Utanför planlagt område: 17 300
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 6 900
 • Liten avvikelse: 9 700
 • Utanför planlagt område: 9 700
Utan tekniskt samråd och utan omgivningspåverkan
 • Planenligt: 5 500
 • Liten avvikelse: 6 900
 • Utanför planlagt område: 6 900

Parkeringsplats utomhus

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus.

Med tekniskt samråd
 • Planenligt: 14 600
 • Liten avvikelse: 17 300
 • Utanför planlagt område: 17 300
Utan tekniskt samråd
 • Planenligt: 9 000
 • Liten avvikelse: 11 800
 • Utanför planlagt område: 11 800

Transformatorstation

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation.

 • Planenligt: 10 400
 • Liten avvikelse: 13 200
 • Utanför planlagt område: 13 200

Avgifterna nedan anges i kronor.


Nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov
 • Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus timdebitering utifrån nedlagd handläggningstid: 4 900

Förlängning av tidsbegränsat lov vid oförändrade förutsättningar
 • Avgiften debiteras med två timmar för administrativt arbete plus timdebitering utifrån nedlagd handläggningstid: 6 200

Andra typer av åtgärder

Avgifterna nedan anges i kronor.


Rivning

Rivning av byggnad eller en del av byggnad

 • Med tekniskt samråd: 15 900
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Nybyggnad eller tillbyggnad

Till exempel när kravet på bygglov tagits bort i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 • Med tekniskt samråd: 15 200
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Ändring

Till exempel om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • Med tekniskt samråd: 16 600
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Hiss

Installation eller väsentlig ändring av hiss.

 • Med tekniskt samråd: 14 600
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Eldstad eller rökkanal

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal.

 • Med tekniskt samråd: 12 500
 • Utan tekniskt samråd: 4 900

Ventilation

Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.

 • Med tekniskt samråd: 15 200
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Vattenförsörjning eller avlopp

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

 • Med tekniskt samråd: 15 900
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Brandskydd

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

 • Med tekniskt samråd: 15 900
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Underhåll av Byggnadsverk

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

 • Med tekniskt samråd: 16 600
 • Utan tekniskt samråd: 8 300
 • Utan tekniskt samråd och liten påverkan: 5 500

Vindkraftverk

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

 • Med tekniskt samråd: 14 600
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Komplementbyggnad (attefallsåtgärd)

Uppförande eller tillbyggnad av komplementbyggnad, till exempel garage, förråd och gästhus.

 • Med tekniskt samråd: 13 900
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Komplementbostadshus (attefallsåtgärd)

Uppförande eller tillbyggnad av komplementbostadshus som inreds som en självständig bostad.

 • Med tekniskt samråd: 16 600
 • Utan tekniskt samråd: 9 700

Anmälningspliktig tillbyggnad (attefallsåtgärd)
Anmälningspliktig tillbyggnad
 • Med tekniskt samråd: 13 900
 • Utan tekniskt samråd: 6 900
Anmälningspliktig takkupa
 • Med tekniskt samråd: 13 900
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad (attefallsåtgärd)
 • Med tekniskt samråd: 13 900
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Avgifterna nedan anges i kronor.


 • Med tekniskt samråd: 19 400
 • Utan tekniskt samråd: 6 900

Avgifterna nedan anges i kronor.


 • Med tekniskt samråd: 18 000
 • Utan tekniskt samråd: 5 500

Avgifterna nedan anges i kronor.


 • Inom planlagt område: 21 500
 • Utanför planlagt område: 28 400

Avgifterna nedan anges i kronor.


 • För etablerad tomt: 4 900
  Till exempel en tomt där det redan finns byggnader.
 • För åtgärder som inte är bygglovspliktiga: 7 600
  Till exempel anläggande av bryggor.
 • För byggnader och andra bygglovspliktiga anläggningar utanför etablerad tomt: 7 600
  Till exempel uppförande av byggnader på en obebyggd fastighet.

Kartor och utstakning

Avgifterna nedan anges i kronor.  Samtliga kartor kan levereras i formaten PDF, DWG eller pappersformat.


Normal nybyggnadskarta

Normal nybyggnadskarta för ny huvudbyggnad (en yta om max 2000 kvadratmeter inventeras, mäts in och levereras).

 • Innanför planlagt område: 10 200
 • Utanför planlagt område: 7 900

Om ytan som ska mätas in är större än 2000 kvadratmeter tillkommer ett kostnadstillägg per påbörjad 500 kvadratmeter.

 • Kostnadstillägg: 1000

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta för komplementbyggnad och tillbyggnad (en yta om max 2000 kvadratmeter inventeras, mäts in och levereras).

 • Innanför planlagt område: 4 600
 • Utanför planlagt område: 3 500

Om ytan som ska mätas in är större än 2000 kvadratmeter tillkommer ett kostnadstillägg per påbörjad 500 kvadratmeter.

 • Kostnadstillägg: 1000

Revidering av nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är giltig för revidering i tre år efter att den levererats.

 • Revidering: 2 600

Granskning av egenutvecklad nybyggnadskarta
 • Timdebitering: 1 300 kronor/timme

Kartutdrag till grund för anmälningsärenden/bygglov
 • Kartutdrag: 1 000

Kartutdrag som visar hur fastigheten ser ut för tillfället

 • Kartutdrag: 1 000

Avgifterna nedan anges i kronor.


Ny huvudbyggnad
Max 8 punkter på huvudbyggnaden och komplementbyggnad ingår utöver vid samma utsättningstillfälle
 • För en- och tvåbostadshus: 5 300
 • För annat än en- och tvåbostadshus: 7 900
Max 8 punkter på komplementbyggnad eller tillbyggnad
 • För komplement- eller tillbyggnad till en- och tvåbostadshus: 4 600
 • För komplement- eller tillbyggnad till annat än en- och tvåbostadshus: 6 600

Sakkunnig
 • Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi: 1 300

Tillägg
 • Tillägg per objekt utöver den första vid samma utstakningstillfälle: 700
 • Tillägg per extra utstakningstillfälle i samma bygglov: 2 600
 • Tillägg per extra utstakad punkt (utöver de 8 första): 100

Besked och extra arbetsplatsbesök och samråd

Villkorsbesked: Timdebitering

Ingripandebesked: Timdebitering

Avgifterna nedan anges i kronor.


 • Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck: 4 200
 • Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck: 2 800
 • Extra slutsamråd, utöver det första, per styck: 5 500

Om du får avslag på din ansökan eller anmälan debiteras en avgift för den genomförda handläggningen. Du kan få avslag på din ansökan om åtgärden exempelvis strider mot gällande detaljplan.

Om din ansökan eller anmälan avvisas debiteras en avgift för den genomförda handläggningen. Din ansökan eller anmälan kan till exempel avvisas om ansökan förblir ofullständig trots föreläggande om komplettering.

Om din ansökan eller anmälan avskrivs debiteras en avgift för den genomförda handläggningen. Att avskriva innebär att handläggningen av ansökan avbryts, till exempel om du återtar din ansökan.

Fakturering för avgift

Fakturan för din ansökan eller anmälan skickas till dig efter att du fått beslut i ärendet.

Så påverkas avgifterna

Bygglovsavgifter beroende på åtgärd och detaljplan

Avgifterna för bygglov varierar beroende på vilken typ av åtgärd det gäller och om åtgärden utförs inom eller utanför ett detaljplanerat område. Genom att använda Planarkivet  kan du få tillgång till detaljplanerna och ta reda på om din fastighet ligger inom eller utanför ett område som omfattas av en detaljplan.

Om byggnationen avviker från detaljplanens bestämmelser tar det längre tid att handlägga bygglovet, bland annat för att ärendet ska skickas ut på remiss till de som handläggaren bedömer beröras av byggnationen. Det gör att avgiften blir dyrare än om byggnationen följer detaljplanen.

Skillnaden mellan enkel och komplicerad byggnation

Avgifterna skiljer sig också åt beroende på om byggnationen klassificeras som enkel eller komplicerad. En komplicerad byggnation kan exempelvis kräva kontrollansvarig och tekniskt samråd, vilket ökar handläggningstiden och gör bygglovskostnaden dyrare än för en enkel byggnation. Exempel på mer komplicerade åtgärder är; nybyggnad av bostadshus, större tillbyggnader i flera våningsplan eller större ingrepp i bärande konstruktion.

Handläggningstid vid ansökan

När du ansöker om en åtgärd börjar handläggningstiden räknas från den dag då din ansökan är fullständig. Det innebär att vi har mottagit alla de dokument och information från dig som vi behöver för att kunna fatta beslut i ärendet.

Om du har skickat in din ansökan och det saknas information, ska kommunen inom tre veckor be dig att komplettera din ansökan så att den blir fullständig. Ansökan anses vara komplett från och med det datum som du lämnat in kompletteringen.

Om du själv väljer att skicka in ytterligare information, som till exempel en ändring i en ritning, så kommer handläggningstiden att starta om från det datum som vi mottar denna information. Vi har sedan tre veckor på oss att begära in ytterligare information som vi behöver för att ändringen ska vara komplett.

Du kan läsa mer om handläggningstider på Boverkets webbplats: Tidsfrister för handläggning – PBL kunskapsbanken – Boverket.

Dina rättigheter vid handläggning av ansökan

Du som sökande har rätt att få ditt ärende behandlat inom en viss tidsram enligt lag. Handläggningstiden räknas från det datum då din ansökan är komplett och om handläggningstiden blir längre än den angivna tidsramen minskas din avgift med en femtedel för varje påbörjad vecka under fördröjningen. Detta gäller för beslut om lov eller förhandsbesked där handläggningstiden högst får vara tio veckor, samt för beslut om anmälan där handläggningstiden högst får vara fyra veckor. Om ditt ärende kräver en utökad utredning kan handläggningstiden förlängas till 20 respektive åtta veckor.