Olovligt byggande

Om du bygger, river eller utför någon annan åtgärd utan tillstånd kan din handling räknas som ett olovligt byggande, även kallat svartbygge.

Skyldighet att agera vid olagliga åtgärder

Byggnadsnämnden har en skyldighet att agera i de fall en lov- eller anmälningspliktig åtgärd påbörjas utan lov eller anmälan (startbesked). Om du till exempel påbörjar rivning eller byggnation före den tidpunkt som anges i startbeskedet kan du också anses ha brutit mot plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden ansvarar även för tillsyn av ovårdade tomter och byggnader samt växtlighet som utgör en trafikfara.

Påföljder vid olovligt byggande

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller innan du till exempel börjar bygga, riva eller vidtar markåtgärder. Kom ihåg att du behöver invänta ett startbesked innan du börjar.

Bor du i ett detaljplanerat område behöver åtgärden följa detaljplanen, även om den inte kräver bygglov. Det innebär att vissa åtgärder kan vara förbjudna på viss mark, även om tillstånd inte krävs. Om du bygger utan att ha rätt tillstånd kan det leda till att du behöver betala en byggsanktionsavgift, om bygglov inte kan ges i efterhand kan du bli tvungen att riva det du har byggt.

Viktigt att tänka på följande:

För de flesta åtgärder krävs tillstånd såsom bygglov, rivningslov eller marklov. Även om en åtgärd inte kräver något av dessa tillstånd kan den ändå vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara Attefallsåtgärder, installation eller väsentlig ändring av eldstad, ändring av en byggnad där de bärande delarna påverkas eller underhåll av ett byggnadsverk med speciellt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Syftet med tillståndsplikten är bland annat att ge kommunen möjlighet att bedöma om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen på Riksdagens webbsida.

Det här är tillsyn

Tillsyn är en granskning som byggnadsnämnden gör i efterhand. Det kan handla om olovlig byggnation, förfallna byggnadsverk, ovårdade tomter, trafikfarlig växtlighet med mera. Byggnadsnämnden utreder ärendet och ser till att felaktigheter och brister rättas till.

Ovårdad tomt och ovårdade byggnader

Som fastighetsägare behöver du se till att din tomt och dina byggnader är i ett vårdat skick. En ovårdad tomt får inte påverka omgivningen eller trafiken på ett negativt sätt.

Byggnadsnämnden kan till exempel besluta om att du behöver städa upp på platsen genom att utfärda ett åtgärdsföreläggande. Om du inte åtgärdar bristerna kan byggnadsnämnden ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att städa av tomten. Kostnaderna för detta får du betala.

Olovlig åtgärd inom strandskyddat område

Enligt miljöbalken är det förbjudet att uppföra:

  • nya anläggningar eller byggnader
  • ändra befintliga anläggningar eller byggnader
  • gräva eller förbereda byggnationer
  • ändra användningsområde för byggnaderna och befintlig naturmiljö inom strandskyddat område.

Strandskyddet gäller normalt inom 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet.

Om du bor inom strandskyddat område kan du ansöka om dispens från strandskyddet för de åtgärder du önskar göra. Även om en viss åtgärd inte kräver lov kan den ändå behöva en strandskyddsdispens. Strandskyddet kan i vissa fall vara upphävt i en detaljplan och då behövs ingen dispens.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om strandskyddsdispens.

Kontrollera befintliga tillstånd innan du anmäler

Innan du anmäler kan det vara bra att ta reda på om det redan finns ett beviljat lov eller startbesked för den åtgärd du tänkt anmäla. Då behöver byggnadsnämnden inte granska felaktiga anmälningar eller oskyldiga fastighetsägare. Om en åtgärd kräver lov eller inte kan variera beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Du är välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst för hjälp med detta.

Anmäla olovligt byggande

Du kan välja att skicka in en tillsynsanmälan anonymt, eftersom alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga och kan begäras ut. Lämna inte personuppgifter, e-postadress eller adress om du vill vara anonym.

Vill du göra en anmälan kan du skicka in en tillsynsanmälan via vår e-tjänst nedan.

Du kan även skicka in en anmälan via e-post till samhallsbyggnad@gavle.se eller ringa kundtjänst. För att vi ska kunna skicka beslut eller annan information till dig behöver du lämna dina kontaktuppgifter.