Trafikregler för cykling

Här finns information om vilka trafikregler som gäller vid cykling.

Cykeln räknas som ett fordon och du som cyklist ska därför alltid cykla på höger sida av vägen. Det är inte tillåtet att cykla på gångbanor och trottoarer. Det är tillåtet att cykla på gågator och torg, men då alltid på de gåendes villkor. Cykling är även tillåtet på de flesta bilvägar med undantag för exempelvis motorvägar. Läs mer om trafikregler för cykling på Transportstyrelsens webbplats.

Parkera alltid din cykel i anordnad cykelparkering. Vid platsbrist finns ofta ett ledigt ställ en bit bort. Felparkerade cyklar är ett framkomlighets- och tillgänglighetsproblem.

Cykelöverfarter

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Cykelöverfarterna har vägmarkering och vägmärken samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan och det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren har uppmärksammat cyklisten.

Läs mer om cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbplats.

Använd cykelbanan

På cykelbanorna gäller samma regler som på övriga vägar. Du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster. I vissa fall är gång- och cykelbanan uppdelad i en gångbanedel och en cykelbanedel som oftast är utmärkta med symboler. För allas säkerhet – cykla alltid på cykelbanan och undvik att cykla på trottoarerna.

Ta det lugnt på Drottninggatan och vid Stortorget

På gågator så som Drottninggatan och vid Stortorget cyklar du på de gåendes villkor. Detta innebär att du som cyklist ska lämna fotgängare företräde och anpassa hastigheten.