Buller

Här kan du anmäla om du känner dig störd av ljud från till exempel trafik och industrier.

Kontakta den som orsakar bullret

Buller kan uppstå från många olika verksamheter och platser, exempelvis från vägar och järnvägar, industrier, byggarbetsplatser eller av grannar. Om du känner dig störd av buller ska du först kontakta den ansvarige och framföra dina synpunkter. Det kan vara en fördel för dig som blir störd att anteckna vilka tider du blir störd, vad som stör och hur du upplever störningarna.

Om bullret har pågått en längre tid och du inte känner dig nöjd efter kontakten med den ansvarige kan du anmäla bullerstörningen till kommunen via länken längst ner på sidan. I din anmälan, bifoga dina anteckningar, en kopia på svaret, eventuell utredning eller det beslut du fått från den ansvarige.

Buller från vägar och järnvägar

Om du ofta störs av buller från trafiken ska du först ta kontakt med ansvarig väghållare. De har skyldighet att utreda buller enligt miljöbalken.

Om tillfälligt buller uppstår från exempelvis asfaltering, sopning eller plogning görs normalt ingen åtgärd.

Vem ansvarar för vad?

På Trafikverkets webbplats kan du se vem som ansvarar för olika vägar. Välj ”Väghållare” i kartans rullista och zooma in till den aktuella platsen för att se vem som ansvarar för vägen.

Om bullret kommer från järnvägar, större vägar eller vägar utanför tätorter enligt väghållarkartan, kontakta Trafikverket.

Om bullret kommer från kommunala vägar kan du anmäla buller via länken längst ner på sidan.

Kontakta enskild vägförening. Kontaktuppgifter finns ofta genom att söka upp föreningen via valfri söktjänst. Gävle kommun och Trafikverket kan hjälpa till med kontaktuppgifter till enskilda vägföreningar.

Buller från industrier, byggarbetsplatser eller andra platser

Bor du nära en plats eller verksamhet som bullrar och känner dig störd ska du i första hand kontakta de som stör och beskriva din upplevelse. Om du inte får hjälp av dem kan du lämna in en anmälan om störning till kommunen, via länken längst ner på sidan.

När det gäller industrier och byggarbetsplatser ska bullernivåerna vara lägre under kvällar, nätter och helger för att minska störningsrisken enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information och vägledning inom buller från olika platser och verksamheter.

Buller från grannar

Om du är störd av buller i din bostad ska du alltid i första hand kontakta den som stör och framföra dina synpunkter. Då har denne en chans att åtgärda problemet. Om problemet kvarstår kan du lämna in en anmälan om störning till kommunen via länken längst ner på sidan.

Om du störs av en granne i ett flerbostadshus kan du läsa mer om hur du går till väga här.

Anmäl bullerstörning till Gävle kommun