För dig som bor nära en farlig verksamhet

Här finns information till dig som bor nära en så kallad farlig verksamhet i Gävle kommun, till exempel verksamheter som hanterar kemikalier. Det är viktigt att du läser igenom informationen och att alla som bor på adressen vet hur de ska agera vid en olyckshändelse.

Bakgrund

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse. Bor du intill en farlig verksamhet i Gävle kommun är det viktigt att du läser igenom informationen och vet hur du ska agera vid en händelse.

Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i Seveso-direktivet kommer du att få en folder hem i brevlådan. För de anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i Seveso-direktivet finns informationen samlad längre ner på denna sida.

Mer information om Seveso-direktvitet hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Anläggningar klassade på den högre kravnivån

 • Almer Oil & Chemical Storage AB
 • BillerudKorsnäs AB
 • Boliden Mineral AB
 • Gävle Hamn AB
 • Inter Terminals Sweden AB
 • OK-Q8 AB
 • Preem AB
 • St1 Energy AB
 • Terminal Cirkel K Sverige AB

Närmre information från anläggningarna finns på Gästrike Räddningstjänsts webbplats.

Anläggningar klassade på den lägre kravnivån (exklusive bergtäkter)

 • Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB (tidigare Gevalia)
 • Nordic Storage AB
 • Ovako, Forsbacka

Närmre information från anläggningarna finns på Gästrike Räddningstjänsts webbplats.

Bergtäkter som omfattas av Sevesolagstiftningen

Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mer än 10 ton sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

För Gävle kommun gäller detta följande bergtäkter:

Vid bergtäkterna produceras olika bergmaterialprodukter som nyttjas vid bygg- och anläggningsprojekt i huvudsak inom Gävle kommun. Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

På anläggningen sker även produktion av asfalt/betong.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.