Radioaktivitet i bär och svamp

Här kan du läsa resultaten av våra mätningar av radioaktivt cesium i bär och svamp. 2020 års mätningar visar att radioaktiviteten sjunker och endast två resultat för trattkantarell, av totalt 30 prover, ligger marginellt över gränsvärdet.

Provresultat och historik

Trenden visar på minskade halter

Vi har mätt cesiumhalten i blåbär, lingon, gul kantarell och trattkantarell på fem olika platser i kommunen under många år sedan Tjernobylolyckan inträffade 1986. Av dessa livsmedel har de högsta halterna uppmätts i trattkantarell. Kurvan här nedanför visar hur medianvärdet för radioaktivt cesium-137 i trattkantareller sjunkit fram till år 2020, mätt i Bequerel per kilogram – Bq/kg. Den kraftiga svarta linjen visar det gränsvärde på 1500 Bq/kg som enligt Livsmedelsverket inte bör överskridas för livsmedel.

Generellt har cesiumhalterna i de livsmedel vi mäter minskat betydande, ner till nivåer som inte utgör en risk för människors hälsa. Enstaka prover kan ha värden som skiljer sig från medianvärdet. Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Graf över medianvärdet av cesiumhalten i trattkantareller mellan 1986 och 2020. Under de första fem åren pendlade värdena mellan 5500 och 3500 bequerel per kilo. Sedan har medianvärdet sjunkit och legat under Livsmedelsverkets gränsvärde på 1500 bequerel per kilo sedan 2008.

2020 års provresultat

Här nedanför hittar du 2020 års provresultat, fördelat på de olika arter vi testar. Under varje art kan du se medianvärdet för varje provtagningsplats, presenterat i måttet Bequerel per kilogram – Bq/kg. För att livsmedel ska få säljas måste de understiga Livsmedelsverkets gränsvärde på 1500 Bq/kg.

Viksjölandet

Medianvärde: 26 Bq/kg

Oslättfors

Medianvärde: 83 Bq/kg

Eskön

Medianvärde: 95 Bq/kg

Norrlandet

Medianvärde: 45 Bq/kg

Hemlingby

Medianvärde: 31 Bq/kg

Hedesunda

Medianvärde: 40 Bq/kg

Viksjölandet

Medianvärde: 0 Bq/kg

Oslättfors

Medianvärde: 58 Bq/kg

Eskön

Medianvärde: 33 Bq/kg

Norrlandet

Medianvärde: 58 Bq/kg

Hemlingby

Medianvärde: 39 Bq/kg

Hedesunda

Medianvärde: 2 Bq/kg

Viksjölandet

Medianvärde: 160 Bq/kg

Oslättfors

Medianvärde: 152 Bq/kg

Eskön

Medianvärde: 96 Bq/kg

Norrlandet

Medianvärde: 523 Bq/kg

Hemlingby

Medianvärde: 509 Bq/kg

Hedesunda

Medianvärde: 161 Bq/kg

Viksjölandet

Medianvärde: 180 Bq/kg

Oslättfors

Medianvärde: 643 Bq/kg

Eskön

Medianvärde: 116 Bq/kg

Norrlandet

Medianvärde: 1030 Bq/kg

Hemlingby

Medianvärde: 1100 Bq/kg (2 av 5 prover översteg Livsmedelsverkets gränsvärden)

Hedesunda

Medianvärde: 322 Bq/kg

Så går mätningen till

Vart tredje år låter vi samla in totalt 120 prover, varav 5 prover vardera av blåbär, lingon, gul kantarell och trattkantarell från samma platser, utspridda över kommunen:

  • Viksjölandet
  • Oslättfors
  • Eskön
  • Norrlandet
  • Hemlingby
  • Hedesunda.

Efter insamlandet låter vi mäta radioaktiviteten i proverna. Radioaktiviteten redovisas i måttet Bequerel per kilogram (Bq/kg). Livsmedelsverket har satt ett gränsvärde på 1500 Bq/kg som inte får överskridas för livsmedel som ska säljas.

Medianvärden för varje art och plats hittar du bland resultaten ovan. Medianvärdet innebär att hälften av de återstående proverna visar lägre radioaktivitet, medan den andra hälften visar högre radioaktivitet. I de fall enstaka prover överstiger Livsmedelsverkets gränsvärde anger vi det bland resultaten. Om du vill läsa de individuella provresultaten hittar du dem i den fullständiga rapporten.

Läs mer om radioaktiva ämnen på Livsmedelsverkets webbplats

Därför mäter vi

Efter en kärnkraftsolycka i Tjernobyl 1986 förde vindarna med sig en stor del av det radioaktiva nedfallet upp till Sverige, där det föll ner längs bland annat Gävlekusten. Många av de radioaktiva ämnena bröts ner över tid och idag är cesium-137 den enda isotop som fortfarande har en påverkan på folkhälsan och ekosystemet. Radioaktiviteten i cesium-137 halveras på ungefär 30 år och bryts ned på andra sätt. För att följa hur värdena förändras över tid görs mätningar vart tredje år. Cesiumnivåerna i bär och svamp har sjunkit betydande och är inom vår kommun nu nere i nivåer som för en normalkonsumerande person inte innebär några hälsorisker.

Läs mer om cesium och andra radioaktiva ämnen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Se en Sverigekarta med flygmätningar av nedfallet efter Tjernobylolyckan på Sveriges geologiska undersöknings webbplats

Kontakta oss

Om du vill veta mer om mätningarna och resultatet kan du kontakta oss: