Rökfria miljöer

I vissa miljöer är det förbjudet att röka. Här kan du läsa om vilka platser och produkter som omfattas av förbudet, samt vart du kan vända dig om du störs av rökning i dessa miljöer.

Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer

Förbudet finns till för att alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Särskilt känsliga är barn och unga och personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Gävle kommun.

Här är det förbjudet att röka

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Lokaler dit allmänheten har tillträde – butiker, bibliotek, biografer och teatrar.
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • I restauranger och på andra serveringsställen. Det går att inrätta speciella rökrum inomhus, men det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rökrummet. Det får inte heller förekomma någon underhållning, exempelvis spel/TV i rökrummet.

Från och med den 1 juli 2019 gäller förbudet även:

 • Uteserveringar till restauranger och kaféer.
 • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, som busshållplatser och perronger.
 • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning.
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde.
 • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, som butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet gäller, förutom tobak, från 1 juli 2019 även

 • elektroniska cigaretter
 • örtprodukter för rökning
 • njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (till exempel vattenpipa eller så kallade rökstenar).
 • inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

De ansvarar för att rökförbudet följs

Utomhus är det ägaren eller den som förfogar över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus och utanför entréer till lokaler där rökförbud råder inomhus, ansvarar ägaren eller den som har tillgång till lokalen. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Du som äger eller bedriver verksamhet på ett rökfritt område är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över rökfria miljöer.

Om du störs av någon annans rökning

Störs du av rökning i en lokal eller i en utemiljö som ska vara rökfri ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Blir det ingen förändring eller om du har andra frågor om rökfria miljöer kan du kontakta Gävle kommuns kundtjänst:

Mer information

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens webbplats