För dig som har egen dricksvattenbrunn

Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, är det viktigt att du ser över din dricksvattenbrunn med jämna mellanrum, exempelvis genom vattenprovtagning. Vattenkvalitén i enskilda brunnar skiftar ofta olika tider på året.

Fastighetsägarens ansvar

Kontroll av vatten och konstruktion

Använder du dricksvatten från egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnet regelbundet och se över brunnskonstruktionen. Hyr du en bostad är det fastighetsägarens ansvar att vattnet går att dricka och använda.

Läs fler råd om enskild dricksvattenförsörjning på Livsmedelsverkets webbplats.

Tillstånd inom vattenskyddsområde

Att borra efter eget dricksvatten är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt så länge du inte bor inom ett vattenskyddsområde. Om du ska borra inom ett vattenskyddsområde behöver du tillstånd för enskild vattentäkt från oss.

Läs mer om vattenskyddsområden och ansökan om tillstånd för enskild vattentäkt

Läs mer om anläggning av brunnar på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplats

Bidra med kunskap till Brunnsarkivet

Sedan 2019 kan du som privatperson själv registrera din vatten- eller energibrunn hos SGU. Syftet med databasen Brunnsarkivet är att skapa en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige.

Läs mer om Brunnsarkivet och hur du registrerar din brunn på SGU:s hemsida

Kontrollera ditt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att vattnet kontrolleras åtminstone vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt (brunn) bör vattnet provtas minst en gång per år.

Var extra noggrann med att provta om små barn dricker vattnet. Små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel

 • fluorid
 • bly
 • koppar
 • nitrit.

När du vill kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium som kan analysera vattnet och meddela om det är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

 • Har du inte tagit prov tidigare rekommenderar vi att du gör en kemisk och mikrobiologisk analys.
 • Har du tagit prov nyligen och vattnet har varit tjänligt så är det framför allt mikrobiologiska parametrar som varierar.
 • Om tidigare prov fått resultatet tjänligt med anmärkning eller otjänligt rekommenderar vi att du kontrollerar de parametrarna igen.
 • Har du borrad brunn bör du även be om kontroll av radonhalten.

Läs mer om att välja test på Livsmedelsverkets webbplats

Det här innebär resultaten:

 • Tjänligt innebär att dricksvattnet är lämpligt att användas som dricksvatten.
 • Tjänligt med anmärkning innebär att vattnet har en eller flera avvikelser inom riktvärdena för dricksvatten. Avvikelserna innebär inga hälsorisker, men människor inom riskklasser, som spädbarn och äldre, kan behöva vidta åtgärder.
 • Otjänligt dricksvatten är inte lämpligt att dricka eller laga mat med på grund av de stora hälsorisker som kan uppstå.

Läs mer om tolkning av analysresultaten på Livsmedelsverkets webbplats

Skicka gärna en kopia

Skicka gärna en kopia på resultatet av vattenanalysen till oss. Det hjälper oss att få en bättre bild av kvaliteten på grundvattnet i kommunen.

Vanliga problem

Ofta har grävda brunnar sämre mikrobiologisk kvalitet än borrade brunnar. Avloppsvatten och näringsämnen från jordbruksmark kan skapa problem med övergödning i sjöar, men kan också påverka grävda brunnar.

Bakterieproblem är vanligast i grävda brunnar. Problemet beror nästan alltid på att brunnskonstruktionen inte är tät, så att ytligt grundvatten läcker in i brunnen. Kontrollera att brunnskonstruktionen med lock och rörgenomträngningar är tät och att brunnskanten är upphöjd med avrinning ifrån brunnen. Säkerställ också att det inte finns något djur som möss eller grodor som kan ha förvillat sig ner i brunnen. Lämplig åtgärd är att täta brunnen och ibland kan desinfektion vara nödvändig.

Förhöjda nitrathalter är vanligast i områden med mycket odlad mark. Hälsorisken är störst för spädbarn och vatten med förhöjd nitrathalt ska inte ges till barn under ett år. Kan åtgärdas med filter.

”Surt” vatten, med lågt pH-värde, gör att vattnet fräter på ledningar som i sin tur kan ge förhöjda metallhalter som till exempel koppar (kan ibland ses som blå-gröna avlagringar i handfatet). Kan åtgärdas med filter.

Hög järnhalt ger ett gulaktigt vatten som ibland luktar lite illa. Hälsomässigt är det inga större problem men kan ge fula avlagringar på porslin. Åtgärdas med järnfilter.

Sinande brunnar

En dricksvattenbrunn kan sina vid torrperioder under sommaren, tidigt på hösten eller när vattenanvändningen ökar. Vattenkvaliteten och tillgången kan också påverkas av varierande grundvattennivåer. Det är därför viktigt att hushålla med vatten och hålla koll på vattentillgången, speciellt i grävda brunnar.

Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller synpunkter kan du kontakta oss genom vår kundtjänst.