Utbyggnad av det kommunala VA-nätet

Här hittar du information om utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan läsa om både planering och pågående arbeten.

Planering för kommunalt vatten och avlopp

Gävle kommun och Gästrike Vatten planerar tillsammans och långsiktigt för vårt dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Planeringen för vatten och avlopp sträcker sig till år 2030, med utblick mot år 2050. Här kan du ta del av planerna:

Pågående arbeten

När samhällsbyggnadsnämnden tar beslut att ett område har behov av kommunalt vatten- och avlopp lämnas arbetet över till Gästrike Vatten AB som genomför en teknisk undersökning och planerar byggnationen. Därefter tar kommunfullmäktige beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Läs mer om pågående arbeten i Gävle kommun på Gästrike Vattens webbsida.

Utbyggnads- och anslutningsplan – så går det till

Ett arbete pågår med att uppdatera och revidera vår utbyggnads- och anslutningsplan för det kommunala vatten- och avloppsnätet i omvandlingsområden, ett arbete som leds av Gävle kommun och Gästrike Vatten AB.

När ett områdes utredning av kommunalt vatten- och avloppsbehov är färdigt tar samhällsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut som anger huruvida området har ett behov av allmän vatten- och avloppsanläggning eller inte. Vid behov utreder Gästrike Vatten de tekniska förutsättningarna för området och en fortsatt utbyggnads- och anslutningsplan.

Sikvik och Hakudden

2021 utreddes Sikvik och Hakudden. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut för området med diarienummer 22SBN24. Beslutet hittar du i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 23 februari 2022, sida 43–44.

Mårdäng

Under 2022 genomfördes en utredning av Mårdäng. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut för området med diarienummer 22SBN319. Beslutet hittar du i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 23 november 2022, sida 39.

Furuvik och Axmar

En utredning av Furuvik kommer att genomföras 2023 och Axmar 2024.

Åbyggeby

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att Åbyggeby har behov av kommunala vattentjänster. Gästrike Vatten fortsätter arbetet med att bilda ett verksamhetsområde för kommunala vattentjänster och gör en teknisk undersökning med planering av byggnationen. Utifrån Gävle kommuns och Gästrike Vattens utredningar beslutar sedan kommunfullmäktige om verksamhetsområde för kommunalt VA.

Information till dig som berörs

Fastighetsägare som berörs av utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp i Åbyggeby kommer att bjudas in till informationsträffar under den tekniska undersökningen och när beslut är fattat. Har du frågor, kontakta vår kundtjänst på telefon 026-17 80 00. Du kan också kontakta oss via e-post.