Ansök om detaljplan/planbesked

Här får du veta hur du ansöker om planbesked för att göra en ny eller ändra en gällande detaljplan. Det behöver du göra om du till exempel vill bygga något som nuvarande detaljplan inte tillåter.

Börja gärna med att kontakta oss

Om du vill ansöka om planbesked rekommenderar vi dig att börja med att kontakta oss för ett kostnadsfritt personligt möte. Under mötet tittar vi på ditt förslag och hjälper dig med hur du förbereder din ansökan. Du kan kontakta oss via e-tjänsten här nedanför.

Vi använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig om din ansökan om planbesked. När de inte längre behövs för detta syfte kommer vi att ta bort dem. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansök om planbesked

Du som haft dialog med oss ansöker via blankett eller e-tjänst här nedanför. När du ansöker förbinder du dig att betala en handläggningsavgift, även om planbeskedet blir negativt.

Så går det till

Utredning och förslag till beslut

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse av oss. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig och berättar vilka underlag eller utredningar du behöver komplettera med.

Därefter börjar vi utreda din ansökan för att se vilka faktorer som påverkar projektet. Vid behov kommer vi att besöka platsen som ansökan gäller.

När din ansökan är komplett och utredd lämnar vi den till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Du får beslutet i skrift.

I samband med ansökan om planbesked finns också möjlighet att begära att få hämta in ett yttrande från Länsstyrelsen om vilket underlag som kan behövas i kommande planarbete. Detta för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till länsstyrelsens ingripandegrunder. Om du önskar möjlighet att begära yttrande från Länsstyrelsen ska det framgå i din ansökan under rubriken ”Beskriv och motivera ditt projekt”.

Ett positivt besked

Att Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked innebär att vi får i uppdrag att arbeta med detaljplanen. Du får i så fall information om när detaljplanen beräknas kunna antas.

Ett positivt planbesked är inte en garanti för att nämnden kommer att anta en ny detaljplan, utan en bekräftelse på att nämnden är beredd att pröva ärendet.

Läs mer om detaljplaneprocessen på Boverkets hemsida.

Ett negativt besked

Om Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är olämpligt att ändra den nuvarande detaljplanen får du ett negativt planbesked. Du får i så fall en tydlig motivering med vilka skäl som ligger till grund för nämndens beslut. Du kan inte överklaga ett negativt planbesked.

Du får ett beslut på din ansökan om planbesked inom fyra månader från det att vi fått fullständiga/kompletta handlingar. Du får alltid betala en avgift för planbeskedet. Får du ett positivt besked ligger avgiften på mellan 19 000 – 38 000 kronor beroende på åtgärd. Vid ett negativt besked betalar du 60 procent av den avgiften. Om du får ett positivt planbesked tillkommer sedan kostnader för detaljplanen.

Om en privat aktör får en detaljplan antagen behöver det finnas en överenskommelse om bland annat kostnadsfördelning mellan kommunen och byggaktören. I våra riktlinjer kan du läsa om hur vi arbetar med avtal för exploatering av mark som kommunen inte äger.