Parkering vid ny-, till- och ombyggnation

Effektiva parkeringslösningar är ett sätt att frigöra mark för bland annat bostäder, gröna ytor och bättre livsmiljöer.

Hållbar planering

Fastighetsägaren ansvar för att parkering ordnas enligt plan- och bygglagen (PBL). Effektiva parkeringslösningar är ett sätt att frigöra mark för bland annat bostäder, gröna ytor och bättre livsmiljöer. I en del projekt kan det vara lämpligt med färre bilparkeringar till förmån för investeringar i mer hållbara färdmedel, så kallade mobilitetslösningar. Valfriheten för invånare att kunna välja på fler alternativ till mobilitet utöver egen bil blir större. Vid flytt eller nytt jobb är människor mer öppna för förändring än vanligt. Om det vid dessa tillfällen kan erbjudas möjlighet till ändrade hållbara vanor finns goda förutsättningar för att lyckas.

Mobilitetsnorm

Mobilitetsnormen är Gävle kommuns parkeringsnorm och är vägledande för alla parter i en plan- och bygglovsprocess. Normen omfattar parkeringstal, standardkrav på parkering och andra mobilitetslösningar.

Parkeringstal

Parkeringstal anger hur många parkeringar för både cykel och bil som ska finnas utifrån en viss enhet. Exempelvis per bostad i flerbostadshus. Antalet parkeringar kan minska om andra mobilitetslösningar genomförts.

Parkeringsavtal

Ett avtal mellan kommunen och fastighetsägaren som reglerar projektspecifika parkeringstal och andra mobilitetslösningar. Detta är ett frivilligt åtagande för fastighetsägaren.

Lägre parkeringstal och andra parkeringstal

I parkeringsavtalet kan projektspecifika parkeringslösningar regleras. Vilket innebär att parkeringstalet för bil kan reduceras om fastighetsägaren skapar fler mobilitetslösningar.

Exempel på mobilitetslösningar fastighetsskötaren kan välja mellan:

 • Cykelparkering
  Fastighetens cykelparkeringsplatser ska hålla en extra god standard, placering och utformning.
 • Kollektivtrafikerbjudande
  Boenden får reducerad avgift för att resa kollektivt, exempelvis avgiftsfritt kollektivkort i tre månader.
 • Särredovisad parkeringsavgift
  Parkeringsavgiften ingår inte i hyran utan är en separat avgift som särredovisas i avtal och avier.
 • Medlemskap i fordonspool
 • Informationskampanjer

Uppföljning

Fastighetsägaren ansvarar för att genomföra uppföljning efter ett och fem år efter inflytt. Uppföljningen ska bland annat omfatta om genomförda mobilitetslösningar och anlagda parkeringar fått avsedd standard och varaktighet, nöjdhet hos användarna, fordonsinnehav och parkering.
Mer information finns i Mobilitetsnorm för Gävle kommun – riktlinjer för parkering och andra mobilitetslösningar i detaljplan och bygglov.

Kontakta oss inför ditt projekt/din bygglovsansökan

Vill du veta mer om Gävle kommuns arbete med parkeringsplanering och vilka möjligheter som finns för ditt projekt kan du ta kontakt med en trafikplanerare hos oss, som berättar mer. Du kan också få tillgång riktlinjerna i sin helhet. Kontakta oss på trafik@gavle.se.

Fastighetsägare som vill investera i olika mobilitetslösningar ska precisera detta i en genomförandeplan som kommunen måste godkänna. Detta behöver göras i god tid innan planerad bygglovsansökan.