Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska utföra ett arbete eller anordna ett evenemang på eller intill kommunal väg som påverkar trafikanter ska du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan).

Så ansöker du

Trafikanordningsplan är ett samlingsnamn för de krav som ställs för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska visas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Du ansöker enklast om trafikanordningsplan via e-tjänsten nedan. Att ansöka är kostnadsfritt. Din ansökan ska skickas in till Gävle kommun senast två veckor innan ditt arbete ska påbörjas.

Du kan även ansöka om TA-plan via e-post. Ange då kontaktuppgifter till dig som sökande och den ansvarige på plats, start- och sluttid för avstängningen samt skisser på hur området ska märkas ut.

Tänk på att

  • när du ansöker om TA-plan kan du behöva tillstånd för markupplåtelse för att använda offentlig plats, till exempel arrangemang som påverkar trafik. Du ansöker om markupplåtelse via polisen. Har du frågor om när du behöver markupplåtelse kontakta Gävle kommun, gärna via e-post.
  • vi önskar att digitala skisser av TA-planen bifogas i din ansökan.
  • det ska ingå skisser på aktuellt arbetsområde och hur platsen ska skyltas under arbetets gång i din ansökan. Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.
  • om arbetet inskränker på gång- och cykelvägar eller trottoarer ska TA-planen visa hur gående och cyklister ska kunna ta sig förbi området på ett säkert sätt, helst utan att ytorna stängs.
  • du som ansöker om TA-plan ansvarar även för att arbetsmiljön för personal följer Arbetsmiljöverkets regler.
  • om du är osäker på vem som äger den berörda vägen, se Trafikverkets karta för väghållaransvar eller kontakta Gävle kommuns kundtjänst.

Ta del av trafikanordningsplaner

Du kan ta del av ett exempel på en TA-plan på SKR:s webbplats. I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handbok finns även vägledning av ärenden/ansökningar för gatuarbeten i tätort.

Efter din ansökan

Du får påbörja arbetet efter att Gävle kommun gett klartecken att arbetet kan starta. Handläggningstiden är 10 dagar från att kompletta handlingar har inkommit till oss.

Gävle kommun gör kontroller på plats när arbetet påbörjats för att säkerställa att avstängning och skyltning är gjord enligt den TA-plan som skickats in.

Grävtillstånd med trafikanordningsplan

Om du ska gräva på kommunal mark eller privat mark med kommunalt intresse behöver du ett grävtillstånd. Läs mer om grävtillstånd. Du kan även söka TA-plan samtidigt som du söker grävtillståndet.

Kontakta oss