Siktregler för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att det är fri sikt i utfarter och korsningar för att undvika olyckor. Här kan du se vilka regler som gäller för buskar, träd och häckar på din tomt.

Enkla åtgärder som du själv kan göra

Här kan du se vilka åtgärder du kan göra för att förbättra sikten vid olika typer av utfarter och korsningar.

Utfart mot gata med cykelbana

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 1,0 meter inom markerad sikttriangel. Givetvis gäller detta också staket. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från cykelbanan.

Utfart mot gata med cykelbana

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina växter inte är högre än 1,0 meter över gatunivå i en sikt- triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- och cykelväg, där ena avståndet kan minskas till 5 meter.

Hörntomt

Tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du ska även se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Fri höjd är minst 2,8 meter för gång- och cykelväg och 4,8 meter för körbana.

Tomt intill gata

Nyplantering

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. Stora träd eller buskar bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Checklista

  • Växtligheten på min tomt är inte högre än 1,0 m inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 m från cykelbanan och utfarten (gäller vid utfart mot gata med cykelbana).
  • Växtligheten på min tomt är inte högre än 1,0 m inom en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet (gäller vid hörntomt).
  • Växtligheten på min tomt är inte högre än 1,0 m inom en sikttriangel som sträcker sig 10 och 5 m från gång- och cykelväg respektive bilväg (gäller vid tomt intill gång- och cykelväg).
  • Växtligheten på min tomt växer inom mitt eget tomtområde.
  • Växtligheten på min tomt hindrar inte tjänstefordon så som räddningstjänst, snöröjningsfordon, färdtjänst att ta sig fram.
  • Det finns fri höjd för trafikanter att vistas på gång- och cykelväg samt körbana utanför min tomt (2,8 respektive 4,8 m).
  • Trafikskyltar och lampor vid min tomt är synliga från alla håll.