Färdplan för näringslivsarbete visar vägen till förbättrat företagsklimat

Mattias Durnik och Helene Åkerlind (L) på Nygatan.
Gävle kommun har beslutat om en färdplan för det kommunala näringslivsarbetet. Färdplanen beskriver vilka branscher och områden som kommunen ser som särskilt viktiga att stödja i det näringslivsfrämjande arbetet. Syftet är också att beskriva hur kommunen ska ta sig an Näringslivsprogrammets fyra målområden, som tagits fram tillsammans med näringslivet.

Tillsammans med näringslivet strävar Gävle kommun efter ett kraftigt förbättrat företagsklimat. Det gemensamt framtagna Näringslivsprogrammet 2021–2025 pekar ut fyra målområden, med ett delat ansvar mellan kommunen och övriga berörda aktörer. Idag beslutade kommunstyrelsen om en Färdplan för Gävle kommuns näringslivsarbete, som konkretiserar det näringslivsfrämjande arbetet inom kommunen.

Färdplan för Gävle kommuns näringslivsarbete – Kommunstyrelsen 2022-04-12

Färdplanen utgår från vårt gemensamma Näringslivsprogram och visar hur vi ska arbeta systematiskt, långsiktigt och med tydliga mål i kommunens stöd till näringslivet och de behov vi ansvarar för, säger Helene Åkerlind (L), ordförande i näringslivsutskottet Gävle kommun.

Färdplanen lyfter fram tre fokusbranscher där Gävle kan erbjuda särskilt bra förutsättningar och tillväxtmöjligheter;

  • Logistik, transporter och e-handel
  • Samhällsplanering, bygg och anläggning
  • Tillverkningsindustri med elintensiv verksamhet

Även tre fokusområden som är viktiga för framtida tillväxt, och att näringslivet ska utvecklas och må bra lyfts fram;

  • Innovation och omställning
  • Digitalisering och IT
  • Den attraktiva platsen – handel, upplevelse- och besöksnäring

Det kommunala näringslivsarbetet ska ta särskild hänsyn till och stödja dessa branscher och områden.

När vi vågar prioritera kan vi vara effektiva och ha tydligt fokus på nya och befintliga företag inom Gävles tillväxtområden, och möta deras behov av allt ifrån service och verksamhetsmark till kompetensförsörjning. Det har vi saknat tidigare, lösningen är den här färdplanen, säger Helene Åkerlind (L).

Färdplanen beskriver under respektive målområde vad Gävle kommun ska bidra med, och under till exempel målområdet ”Gävle kommuns service till företagare” ska kommunen erbjuda företagsservice, idé- och nyföretagarrådgivning, informationsdelning, företagsbesök och kommunala upphandlingar.

Gävle kommun ska givetvis ge stöd och rådgivning till alla företag som efterfrågar det. Vi är också lyhörda för att näringslivet är dynamiskt och att förändringar kan ske fort, och bevakar utvecklingen för att se om det krävs justeringar i analysen av branscher i tillväxt, säger Mattias Durnik, näringslivsdirektör Gävle kommun.

Färdplanen för Gävle kommuns näringslivsarbete är ett treårigt dokument som ska ge vägledning i prioriteringar av den kommunala verksamheten och vara ett underlag till de årliga verksamhetsplanerna. Färdplanen styr arbetet inom Sektor styrning och stöd på Gävle kommun och därmed indirekt arbetet inom flera andra organisationer inom kommunkoncernen.