Återställningsbidrag för fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa tidigare anpassningar som stöds av bostadsanpassningsbidrag för funktionsnedsatta.

Bidraget gäller endast för dessa fastighetsägare

Ägare av hyreslägenheter

Ägare av flerbostadshus eller en-/tvåbostadshus som hyrs ut kan söka bidrag för återställning av anpassningar inne i bostaden och i gemensamma utrymmen eller i anslutning till bostadshuset.

Bostadsrättsförening och samfällighet för ägarlägenheter

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för fastigheter med ägarlägenheter kan söka bidrag för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen eller i anslutning till bostadshuset.

Då kan du få återställningsbidrag

Den åtgärd du söker bidrag för ska vara en anpassning som har utförts med bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, eller motsvarande äldre bestämmelser.

 • Den tidigare anpassningen ska inte längre fylla någon funktion och ska vara till nackdel för andra boende.
 • Du ska tydligt kunna visa att det är en återställning det gäller och inte ett normalt bostadsunderhåll, exempelvis genom att visa bostadens övriga skick.
 • Bidraget kan endast täcka skälig kostnad för att återställa till samma fungerande nivå som det var innan anpassningen. Det betyder inte alltid att det kommer att se ut precis som innan anpassningen utfördes.

Exempel på återställningsåtgärder

De åtgärder som ska utföras ska återställa bostaden eller utrymmet till en fungerande nivå. Här följer några exempel på åtgärder.

 • Spackling och målning av det som behövs för återställning.
 • En flyttad eller borttagen vägg byggs upp igen.
 • En eller flera ledstänger sätts tillbaka.
 • En flyttad dörröppning flyttas tillbaka.
 • En kakelvägg som tagits ner byggs upp igen och kaklas, med kakel av standardmodell, inte nödvändigtvis med samma sort som tidigare.
 • En anordning eller utrustning monteras ner och transporteras bort.

Exempel där återställningsbidrag inte kan beviljas

 • För normalt bostadsunderhåll.
 • För att återställa ett utseende fullt ut, exempelvis sätta upp samma sorts kakel som tidigare.
 • Till ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut.
 • Till åtgärder inne i en bostadsrätts- eller ägarlägenhet.
 • Om en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till bidrag enligt 4 § i lagen (2018:222).

Så ansöker du

Det är viktigt att alla uppgifter är ifyllda i ansökningsblanketten och att den är undertecknad av fastighetsägaren eller annan person med rätt att underteckna. Om det saknas uppgifter kommer ansökan att skickas tillbaka för komplettering.

Skicka in ansökan tillsammans med följande bilagor

 • Offert/anbud eller kostnadsberäkning
 • Foto på anpassningen som ska återställas

Bra att veta om ansökan

Ju fler underlag, i form av ritningar, foton med mera, som sänds in med ansökan, desto bättre förutsättningar finns för en skyndsam handläggning.

Bifoga gärna kopia på det fastighetsägarmedgivande som lämnades till sökanden när bidrag söktes för bostadsanpassning, eftersom alla uppgifter om den som fått bidrag till anpassning och tidigare åtgärder finns samlade på det.

Under utredningen kan det bli nödvändigt att komplettera ansökan med fler offerter, foton, ritningar eller annat som är nödvändigt för att kunna utreda ärendet, exempelvis redovisning av bostadens skick i övrigt. Om det blir aktuellt får du besked om det.

Normalt ansöker du om återställningsbidrag innan någon åtgärd har gjorts, men du kan söka i efterhand. Det kan däremot bli svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om du ansöker i efterhand.

Om du ansöker om återställningsbidrag efter att arbetet är utfört behöver du sända in:

 • Kopia på faktura eller kvitto för utfört arbete
 • Foton på hur det såg ut före återställningen
 • Foton på hur det ser ut efter återställningen.

Skriftligt beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det om du blivit beviljad bidrag eller inte, till vilka åtgärder du får bidrag och hur stort bidraget är. Om beslutet är ett avslag betyder det att du inte beviljats bidrag.

Beslut om återställningsbidrag kan överklagas till förvaltningsrätten.

Utbetalning av bidrag

Om kostnaderna understiger det belopp som du fått beviljat kan du bara få den faktiska kostnaden, det vill säga det du betalat för åtgärden.

Efter att återställningen är utförd

 1. Skicka in kopia på fakturan till oss. På det viset redovisas att åtgärden är utförd och att arbetet är klart. All eventuell reklamation hanteras mellan dig som beställare och utföraren.
 2. Bidraget sätts in på ditt bankkonto om du lämnat kontouppgifter på blanketten ”Intygande av konto” som följer med i beslutet. Om du inte lämnat in kontouppgifter betalas bidraget ut på en utbetalningsavi som skickas till den utdelningsadress som du angivit i ansökan.
 3. Bidraget betalas normalt ut inom en vecka från det att nödvändiga handlingar kommit in.

Mer information

På boverkets hemsida kan du läsa mer om återställningsbidraget