Enkätundersökning för bättre service

Gävle kommun genomför regelbundna kundundersökningar genom Nöjd kundindex (NKI) och och Nöjd upphandlingsindex (NUI). I NKI kan du ge uttryck för hur du upplever kommunens service i samband med olika myndighetsärenden och NUI mäter hur du som anbudsgivare upplever servicen under upphandlingsprocessen.

Vi mäter nöjdhet hos dig som fått beslut

Undersökningen mäter nöjdheten hos dig som fått beslut i ett myndighetsärende, till exempel bygglov eller serveringstillstånd. Vi mäter också företagares nöjdhet med kommunens service inom upphandlingar. Mätningen genomförs varje år i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och landsting. Syftet med undersökningen är att öka kommunens effektivitet och service.

Nöjd kundindex – NKI

Så genomförs undersökningen

Efter att vi har avslutat ett myndighetsärende skickar vi en enkät via e-post till ett urval av er som fått beslut. Områden som undersöks är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Frågorna besvaras i huvudsak med hjälp av en tiogradig skala och innehåller följande frågor som är kopplade till de olika områden: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat

Brandskydd

2021: 75
2020: 77

Bygglov

2021:61
2020: 66

Markupplåtelse

2021:78
2020: 81

Miljö- och hälsoskydd

2021: 73
2020: 64

Livsmedelskontroll

2021: 77
2020: 78

Servering

2021: 69
2020: 69

Aggregerat

2021: 70
2020: 72

Nöjd upphandlingsindex – NUI

Så går mätningen till

Gävle kommun mäter hur du som anbudsgivare upplever upphandlingsprocessen. Mätningen görs genom en enkät som skickas ut till leverantören.

Vi undersöker nöjdheten hos tre olika målgrupper:

  • anbudsgivare som lämnat ett icke kvalificerat anbud
  • anbudsgivare som lämnat ett kvalificerat anbud, men inte erhållit kontrakt
  • anbudsgivare som erhållit kontrakt.

Du som ingår i någon av grupperna ovan kommer att få en enkät att besvara eller bli kontaktad per telefon av vår servicemätningskonsult Origo group för intervju.

Resultat

2019 års NUI-mätning var en pilotundersökning, alltså en förstudie som omfattade de ärenden som handlades av Gävle kommun under året. Undersökningen var den första som någonsin gjorts inom detta område och visade på ett glädjande högt resultat – Gävles NUI-index blev 78 för 2019, vilket var betydligt högre än medelvärdet 64 för samtliga deltagande kommuner. Kommunen fick betydligt högre index än snittet på samtliga delområden som ingick i undersökningen:

  • tillgänglighet
  • rättssäkerhet
  • kompetens
  • bemötande
  • information
  • effektivitet.

2021: 60
2020: 60

Dina synpunkter är viktiga

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäterna sammanställas även nationellt för att Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för behandling av personuppgifter.

Mer information

Läs den senaste rapporten och jämföra med tidigare år på Stockholm Business Alliances webbplats.

Klicka här för att läsa om SKRs arbete med insikt och ta del av resultaten.