Ansök om att starta enskild pedagogisk omsorg

För dig som vill starta eller utöka enskild pedagogisk omsorg. Bland annat hur du ansöker och processen för godkännande.

Så ansöker du om godkännande

Du som vill bli huvudman för enskild pedagogisk omsorg ska lämna in en ansökan om godkännande, en budgetmall och nödvändiga bilagor till Utbildning Gävle i Gävle kommun för att kunna få rätt att starta.

Godkännande

Om du vill ansöka om godkännande för att bedriva enskild pedagogisk omsorg gör du det på avsedd blankett och skickar in till Utbildning Gävle.

Vi rekommenderar den sökande att skicka in sin ansökan ungefär ett år innan verksamheten avses att starta. Du bör även endast skicka in ansökan när samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar är redovisade.

Handläggningen påbörjas när din ansökan är komplett. Om efterfrågade uppgifter och handlingar inte har kommit in inom en månad från att komplettering har begärts avslutas din ansökan. Handläggningstiden är vanligtvis mellan ca 4-6 månader, därefter lämnas ärendet vidare för beslut av utbildningsnämnden. Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Utbildningsnämndens krav är inte att en ansökan ska beskriva vad som ska uppfyllas i verksamheten eftersom detta redan finns angivet i de nationella styrdokumenten. I ansökan ska det framgå hur du som sökande tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att den uppfyller författningarnas krav. Det ska också framgå hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande.

Du som är huvudman ska följa kommunens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg.

Efter godkännandet

Efter att du som sökande fått beslut om godkännande som huvudman för enskild pedagogisk omsorg har huvudmannen 6 månader på sig att starta. Efter det krävs det att huvudmannen lämnar in en ny ansökan.

Etableringskontroll innan verksamheten får öppna

Vi kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och verksamheten innan den får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd.