Beställ fartygsinspektion för att få saneringscertifikat

Gävle kommun ansvarar för att inspektera att fartyg som lägger till inom kommunens hamnar är fria från smitta eller andra farliga ämnen. Ankommande fartyg kan här beställa fartygsinspektion för att få ett saneringscertifikat.

Beställ fartygsinspektion via e-tjänst

Via vår e-tjänst kan du beställa fartygsinspektion för att få ett nytt saneringscertifikat. Gävle kommun vill ha in beställning av kontroll minst tre arbetsdagar före ankomst.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

I listan nedan framgår kommunens avgift för att inspektera och utfärda saneringsintyg. Avgiften för att inspektera och utfärda saneringsintyg beror på den totala handläggningstiden för ärendet. I handläggningstiden ingår den sammanlagda tid som varje handläggare har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, förberedelser inför inspektionen, resetid till och från fartyget, inspektion på fartyget, utfärdande av certifikat och administrativt efterarbete. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Enligt vår säkerhetsrutin åker vi alltid två inspektörer på denna sorts ärende. Beslutad timavgift år 2024 är 1 311 kronor.

Måndag – fredag klockan 07.50 – 17.00.

1 311 kronor per timme.

Om beställning görs med mindre än 72 timmar innan inspektion betalar du dubbel timtaxa.

2 622 kronor per timme.

Måndag – fredag klockan 17.00 – 07.50, helger, helgdagar.

2 622 kronor per timme.

Förlängning av giltigt saneringsintyg

Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord. Om du vill förlänga ditt giltiga saneringsintyg kontaktar du oss via e-post miljo@gavle.se.

För utfärdande av förlängning av ett befintligt saneringsintyg debiteras du en fast avgift motsvarande en timmes handläggningstid.

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg som bekräftar att fartyget är fritt från smittämnen eller andra farliga ämnen. Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn.

Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate).

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och ska där efter förnyas av ansvarig myndighet som har befogenhet att göra detta.

Läs mer om saneringsintyg på Folkhälsomyndighetens hemsida.