Gävles ekonomiska resultat för 2023 är nu klart

Gävle kommuns bokslut för 2023 redovisas i kommunstyrelsen tisdagen den 12 mars. Resultatet visar på ett underskott på 378 miljoner kronor för 2023. Just nu arbetar nämnderna i Gävle kommun för att komma till rätta med de underskott som kan kopplas till deras egna verksamhet.

Den nya situationer kräver att vi kan behöva genomföra revideringar av tidigare fattade beslut, vilket innebär att vi kan behöva minska omfattningen och dra ner på takten för våra investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Några av de bakomliggande orsakerna till kommunens underskott är Gävle kommuns ökade avsättning på 150 miljoner till Gävle vatten för att hantera skadeståndskraven efter det extraordinära skyfallet 2021. Ytterligare 248 miljoner kronor är kostnader för kommunens nya pensionsavtal och pensionsåtaganden för både tidigare och befintliga medarbetare som ökat dramatiskt på grund av den höga inflationen. Gävle kommuns totala personalkostnader ökade med 607 miljoner kronor under 2023, kopplat till både de ökade pensionskostnaderna men också av ökat antal medarbetare och centrala löneavtal på högre nivåer än tidigare. Samtidigt minskade kommunens exploateringsresultat, alltså intäkter för markförsäljningar, från budgeterade 25 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor.

Omvärldsläget, med pågående krig i vårt närområde, inflation och höjda räntor slår hårt även i Gävle. Den kommunala ekonomin blir extra ansträngd nu både i kärnverksamheterna och för kommunen totalt när nya behov ska mötas samtidigt som konjunkturen och befolkningsökningen tvärnitar. Såväl kommunen som näringslivet måste anpassa sig efter dessa nya omständigheter, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Nya förutsättningar har resulterat i flera budgetjusteringar i kommunfullmäktige under 2023. Trots flera omfördelningar har vissa nämnder problem att hålla sina budgetramar. Bakgrunden till nämndernas underskott för 2023 skiljer sig åt:

  • Samhällsbyggnadsnämnden fick ett underskott på 51 miljoner på grund av ovanligt höga kostnader för snö och halkbekämpning i slutet av 2023.
  • Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fick ett underskott på 10 miljoner kronor på grund av ökade personalkostnader där särskilda behov krävt ökade resurser.
  • Socialnämnden fick 48 miljoner kronor i underskott på grund av fler ökade kostnader för externa placeringar och tillfälligt inhyrd personal.
  • Omvårdnadsnämnden fick ett underskott på 34 miljoner på grund av ökade personalkostnader och fler inhyrda sjuksköterskor.

Flera nämnder har redan fattat beslut om besparingar, och fler beslut kan krävas under året om de beslutade åtgärderna inte räcker för att nå en budget i balans 2024.

Kommuner får inte gå med underskott utan att agera. Både i det korta perspektivet behövs åtgärder men det behövs också mer långsiktiga överväganden. Inflationen och de höga räntorna förväntas sjunka i år, både i Sverige och globalt, vilket påverkar vissa kostnader positivt framåt. Kommunfullmäktige har beslutat om en plan för 2024 som hanterar att skatteintäkterna inte kommer att täcka verksamhetens kostnader utan åtgärder. Förhoppningsvis är det tillräckligt och att omvärldsfaktorerna ser ljusare ut åren efter, säger Martin Svaleryd, ekonomidirektör i Gävle kommun.

Bolagen inom Gävle kommunkoncern har även för 2023 som bolagsgrupp levererat ett starkt resultat trots hårt kostnadstryck.