Bolag och kommunalförbund

Här finns information om vilka bolag som finns i kommunens bolagskoncern och information om vilka kommunalförbund Gävle kommun är en del av.

Kommunala bolag

Gävle kommun äger fem helägda bolag och två delägda bolag. Bolagen är indelade i en koncern där Gävle Stadshus AB, som ägs av Gävle kommun, är moderbolag.

Gävle Energi AB

Gävle Energi AB är regionens största energibolag. Bolaget ägs till 100 procent av Gävle Stadshus AB och äger i sin tur dotterbolag. Läs mer på Gävle Energis webbplats.

AB Gavlegårdarna

AB Gavlegårdarna är allmännyttan i kommunen och ägs till 100 procent av Gävle Stadshus AB och Gävle kommun. Läs mer om Gavlegårdarna på deras egen webbplats.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs till 100 procent av Gävle Stadshus AB och äger i sin tur två dotterbolag. De bildar tillsammans Gavlia-koncernen. Läs mer på Gavlefastigheters webbplats.

Gävle hamn AB

Gävle Hamn AB ägs till 100 procent av Gävle Stadshus AB och har i uppdrag att förse terminaloperatörer, speditörer, varuägare och andra intressenter med en effektiv infrastruktur. Läs mer på Gävle Hamns webbplats.

Gävle Parkeringsservice AB

Gävle Parkeringsservice ägs till 100 procent av Gävle Stadshus AB och har i uppdrag att parkeringsövervaka gatumarken och skapa hållbara parkeringslösningar. Läs mer på Gävle Parkeringsservice webbplats.

Svenska Kommun Försäkrings AB

Gävle kommun äger tillsammans med nio andra kommuner Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), där Gävle kommun och Sundsvalls kommun har störst ägarandel. Läs mer på SKFAB:s webbplats.

Moderbolaget Gävle Stadshus AB, som ägs av Gävle kommun, äger i sin tur fyra helägda kommunala dotterbolag. Utöver det är Gävle kommun delägare i både Gästrike Vatten AB och Svenska Kommun Försäkrings AB.

Gävle kommun äger Gävle Stadshus AB

För att samordna alla de helägda kommunala bolagen under en gemensam styrning har Gävle kommun startat ytterligare ett helägt bolag, Gävle Stadshus AB. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, och äger därmed i sin tur alla de andra kommunala bolagen till 100 procent. VD för Gävle Stadshus AB är Gävle kommuns kommundirektör Göran Arnell.

Gävle Stadshus AB äger alla andra kommunala bolag

Syftet med att Gävle Stadshus AB är moderbolag till de andra helägda bolagen är att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen och åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Gävle Stadshus AB äger till 100 procent följande dotterbolag:

Gävle kommun är delägare i Gästrike Vatten AB

Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga kommuner äger 10 procent vardera. Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB äger anläggningarna i respektive kommun och är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. Mer information hittar du på Gästrike Vattens webbplats.

Gävle kommun är delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB

Gävle kommun äger tillsammans med nio andra kommuner Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB), där Gävle kommun och Sundsvalls kommun har störst ägarandel. Det är endast kommuner som kan vara delägare i SKFAB. Bolaget har bildats för att kommunerna långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle.

Delägande kommuner och ägarandel i SKFAB
  • Gävle kommun: 26,9 procent
  • Sundsvalls kommun: 26,9 procent
  • Trondheim kommune: 17,1 procent
  • Helsingborgs Stad: 6,3 procent
  • Uppsala kommun: 5,4 procent
  • Umeå kommun: 5,4 procent
  • Kiruna kommun: 3,1 procent
  • Trollhättans Stad: 3,1 procent
  • Piteå kommun: 3 procent
  • Örnsköldsviks kommun: 2,8 procent

Mer information hittar du på SKFAB:s webbplats

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form av samverkan mellan kommuner, som kan användas till vilken kommunal angelägenhet som helst. Gävle kommun är med i tre kommunalförbund, där olika kommuner i regionen ingår.

Gästrike Räddningstjänst

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Läs mer på deras webbplats.

Gästrike Vatten AB

Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga kommuner äger tio procent vardera. Läs mer på Gästrike Vattens webbplats.

Gästrike återvinnare

Gästrike återvinnare ansvarar bland annat för återvinning och sophantering i Gävleborgs län. Läs mer på deras webbplats.