Kommunrevision

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollorgan som på kommunfullmäktiges uppdrag granskar den verksamhet som bedrivs av kommunens nämnder, bolag, kommunalförbund och stiftelser.

Uppdrag och uppgift

Kommunrevisionen granskar på kommunfullmäktiges uppdrag kommunens nämnder och styrelser för att årligen pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs är tillräcklig

Närmare bestämmelser om kommunrevisionens uppgifter och organisation framgår av kommunallagen och reglementet som fullmäktige antagit.

Kommunrevisionen ska även följa aktiebolagslagen när det gäller revision av de kommunala bolagen.

Utöver lagstiftning och reglemente ska även kommunrevisionen förhålla sig till den goda revisionsseden som är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Organisation

Uppdraget kräver oberoende och självständiga revisorer. Kommunrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige. För granskning av kommunens bolag väljs lekmannarevisorer, vilka är desamma som nämndernas förtroendevalda revisorer. I revisionsarbetet är varje revisor självständig och en egen myndighet.

Här kan du ta del av vilka nio revisorer kommunfullmäktige har valt.

Revisorerna stöds av yrkesrevisorer vid revisionskontoret som leds av revisionschef. Granskningarna genomförs av yrkesrevisorer, antingen av revisionskontoret eller av konsulter från upphandlade revisionsbyråer.

Så går granskningen till

Revisionsplanen visar inriktning

Revisorerna bestämmer självständigt vad som ska granskas. Granskningens inriktning fastställs av revisorerna i den årliga revisionsplanen, som ligger till grund för revisionskontorets arbete.

Grundläggande granskningar

Grundläggande granskning görs på samtliga nämnder och helägda bolag. För delägda bolag sker granskningen tillsammans med förtroendevalda revisorer i ägarkommunerna. För varje nämnd respektive helägt bolag finns en ansvarig yrkesrevisor som utför granskningen.

Granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning

Granskning av kommunens delårsrapport (nr 2) syftar till att bedöma resultaten och prognoserna för verksamhets- och finansiella målen.

Granskning av årsredovisningen syftar till att rapportera till kommunfullmäktige om årsredovisningen kan godkännas.

Fördjupade granskningar

Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan även vara en uppföljning av en tidigare fördjupad granskning. De kan vara kommunövergripande, nämndgemensamma eller nämndspecifika. De kan även genomföras i samverkan med lekmannarevisorerna i kommunens bolag. Fördjupad granskning kan även genomföras tillsammans med revisorer i regionen eller kommuners revisorer.

Årlig revisionsberättelse och granskningsrapporter

Kommunrevisionen lämnar årligen en revisionsberättelse där granskningarna under året sammanfattas. Detta sker i samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.

I revisionsberättelsen tas särskild ställning till om:

  • fullmäktige kan godkänna årsredovisningen
  • kommunens finansiella målsättning uppnåtts
  • om ansvarsfrihet, för nämnder och förtroendevalda, kan  tillstyrkas eller ej.

Revisionsberättelsen är kortfattad. En mera utförlig redovisning av kommunrevisionens arbete finns i bilagorna till revisionsberättelsen.

Lekmannarevisionen lämnar årligen en granskningsrapport till bolagsstämman. I granskningsrapporten uttalar sig lekmannarevisorn om det som granskats inom uppdraget och upplyser om det finns anledning att rikta anmärkning mot styrelseledamot eller verkställande direktör.

Ta del av rapporter

Kommunrevisionen dokumenterar sina granskningar i rapporter som du hittar här nedanför.

Vi är medvetna om att många av revisorernas publicerade dokument ännu inte är tillgänglighetsanpassade enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS). Vissa dokument kan exempelvis vara inskannade och fungerar inte i uppläsningsverktyg.

Det pågår ett löpande arbete med att tillgänglighetsanpassa våra rapporter och övriga dokument. Vill du ha en tillgänglig version av ett dokument som är publicerat här, kan du kontakta oss så ordnar vi det

Grundläggande granskningar av bolag

Grundläggande granskningar av nämnder

Granskningar av delårsrapporter och årsredovisningar

Fördjupade granskningar

Revisionsberättelser

Granskningsrapporter

Kontakt

Du kan kontakta kommunrevisionen via e-post till kommunrevisionen@gavle.se