Styrning och stöd Gävle

Sektor styrning och stöd samordnar och leder gemensamma frågor för kommunen. Det gäller bland annat kommunikation, ekonomi, personalfrågor och IT. Här finns också strategisk verksamhet som rör till exempel näringslivet, planering och sociala frågor.

Sektor Styrning och stöd samordnar arbetet mellan Gävle kommuns fyra sektorer och ansvarar för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå.

Här arbetar knappt 300 medarbetare med saker som är gemensamma för alla inom Gävle kommun. En del av Styrning och stöds tjänstemän jobbar också med holdingbolaget för det kommunala bolaget, Gävle Stadshus AB.

Nämnder kopplade till sektor Styrning och stöd

De nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Styrning och Stöd Gävle är:

 • Kommunstyrelsen
 • Jävsnämnd
 • Valnämnd
 • Överförmyndarnämnd

Sektorchef är Katarina Stistrup.

Styrning och stöd Gävle består av 6 avdelningar

Avdelningen arbetar med:

 • Kommunfullmäktige- och kommunstyrelseadministration
 • Politisk service
 • Diarium
 • Ärende-och dokumethanteringssystem
 • Post- och budservice
 • Passage- och lås, larm

Avdelningen för övergripande planering är en del av Gävle kommun som arbetar med strategisk utveckling och planering för att Gävle ska vara en attraktiv plats för Gävlebor och näringsliv. Vi har fokus på hållbarhet, långsiktighet och nära samverkan inom kommunen.

Avdelningen arbetar med:

 • Gävle kommuns översiktsplan
 • Övergripande planering inom mark-, miljö och planområdena
 • Gävle kommuns fastighetsstrategi
 • Utformning och implementering av program inom miljö-, klimat och hållbarhet
 • Gävle kommuns befolkningsprognoser, framtidsanalyser och regional utveckling

Ekonomifunktionen har ansvar för kommunövergripande verksamhetsplanering, budget, uppföljning och redovisning.

Därtill administrerar avdelningen kommunens inkasso, kassa/reskontra, donationsfonder samt förvaltningens egen ekonomi.

Näringslivsavdelningen har till uppgift att arbeta med näringslivsutveckling i Gävleregionen.

Näringslivsavdelningens arbetssätt är att upprätthålla en basservice med hög tillgänglighet som bygger på kunskap om företagens behov av rådgivning och lotsning. De ska också initiera och delta i projekt som främjar utveckling och växtkraft hos små och medelstora företag som vill och kan utvecklas i regionen.

Avdelningen arbetar även med inköp och upphandlingsfrågor och stöttar kommunkoncernens förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering och internationella projekt.

IT- och utvecklingsavdelningen är en central stödfunktion med uppdraget att ”göra andra bättre” eller ”göra det bättre för andra”. Fokus ligger på att erbjuda en stabil, säker och modern IT-miljö, ändamålsenliga webbplatser, varumärkesstärkande kommunikation, stöttning genom verksamhetsutveckling och projektledning samt att ge service till kunder som medborgare, företagare och medarbetare. Arbetet sker i ständig förändring för att erbjuda säkra och behovsstyrda lösningar i takt med omvärldens, medborgarnas och verksamheternas behov och förutsättningar.

Avdelningen:

 • arbetar med drift, underhåll och utveckling av kommunens IT-miljö
 • utvecklar och förvaltar system
 • driver, samordnar och stöttar digitalisering samt verksamhetsutveckling med stöd av IT
 • ansvarar för metodstöd kopplat till projektarbete, tjänstedesign och innovationsledning
 • designar för användarvänliga samt tillgängliga webbplatser och tjänster
 • producerar och formger genom bild och grafik
 • erbjuder medborgare, företag och medarbetare service genom att svara frågor och lotsa rätt.

HR- och kommunikationsavdelningen är en central del av kommunens arbetsgivar- och kommunikationsfunktion. Vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare och öka Gävlebornas möjligheter att påverka och vara delaktiga i Gävles utveckling och framtid genom vårt kommunikationsarbete.

Arbetet görs utifrån Gävle kommuns styrdokument, en kontinuerlig omvärldsbevakning och i kontinuerlig samverkan med hela förvaltningen.

Avdelningen:

 • utarbetar, leder och följer upp Gävle kommuns strategiska och övergripande personalarbete
 • ansvarar för att kommunen har en gemensam och tydlig tolkning av lagar och avtal inom HR-området
 • stöttar vid bemanning och rekrytering samt samordnar kommunens platsannonser
 • ansvarar för att förvalta, administrera och utveckla kommunens lön- och personalsystem
 • leder, stöttar, utvecklar och följer upp kommunikationsinsatser
 • arbetar med intern- och externkommunikation, marknadsföring av platsen Gävle, press- och mediefrågor samt sociala medier