Välfärd Gävle

Välfärd Gävle ansvarar bland annat för stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

Välfärd Gävles drygt 3 000 medarbetare arbetar för och möter människor i alla åldrar, i olika faser av livet och med olika behov och förutsättningar. Det kan handla om att ge omsorg och stöd i vardagen eller i en utsatt situation men också om att bidra till att unga vuxna kommer ut i arbete via utbildning.

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Välfärd Gävle

  • Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
  • Omvårdnämnden
  • Socialnämnden

Sektorchef är Magnus Höijer.

Välfärd Gävle består av 6 kontor

Inom kontoret finns kommunens olika former av boenden samlade.

Vård och omsorgsboende

Vid vård- och omsorgsboende bor äldre och yngre personer som behöver tillsyn och omsorg dygnet runt.

Boende och stöd enligt LSS/SoL

Vuxna som har en funktionsnedsättning och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad kan bo i gruppbostad eller servicebostad. Barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning och inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan bo i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Korttidsvistelse enligt LSS för barn och ungdomar ger miljöombyte och avkoppling för barn och unga med funktionsnedsättning.

Socialpsykiatri

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd, service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt kan bo i gruppboende eller serviceboende. För personer med bland annat missbruksproblematik finns ett tillsynsboende.

Inom kontoret finns verksamheter som erbjuder olika former av förebyggande insatser, verksamheter som erbjuder aktiviteter och sysselsättning och verksamheter som på olika sätt skapar bättre förutsättningar för den som står långt från arbetsmarknaden att närma sig utbildning eller arbete. I kontoret ingår också kommunens vuxenutbildning.

Förebyggande insatser och aktiviteter

I den förebyggande enheten ingår flera verksamheter som kan stödja och underlätta i livet. Anhörigstöd erbjuder aktivitet och gemenskap, enskilda samtal och anhöriggrupper. Personligt ombud stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning, till exempel i kontakter med olika myndigheter eller med råd och stöd för att kunna leva mer självständig. Volontärsamordnare rekryterar volontärer och förmedlar volontärer till den som önskar kontakt. Träffpunkter för seniorer är en plats för gemenskap och aktiviteter.

Vid dagverksamheter för äldre får besökaren möjlighet till aktivering och gemenskap. Daglig verksamhet (EDV) erbjuder meningsfull sysselsättning och gemenskap för personer som har en funktionsnedsättning. Aktivitetshuset Nygatan 26 ligger centralt i Gävle och är en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet tar kontakt med personer som fyllt 80 år för att berätta om kommunens utbud av stöd och service till äldre.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Verksamheten arbetar brett med olika förebyggande insatser. Fältgruppen jobbar för att tidigt nå ungdomar som befinner sig i en risksituation i förhållande till exempelvis alkohol eller kriminalitet, Grinden stödjer barn och ungdomar som har eller har haft föräldrar med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa och till Familjestödet kan familjer med barn och ungdomar upp till 20 år vända sig för att få stöd i utmaningarna i föräldrarollen.

Verksamheten har också en nära samverkan med BIG, Brottsförebyggarna i Gävle och vid familjecentralerna i Sätra och Andersberg arbetar socionomer från kommunen.

Arbetsmarknad och stöd

Arbetsmarknad och stöd arbetar för att hjälpa kommuninvånare som exempelvis behöver stöd för att klara ekonomin, komma ut i arbetslivet eller som har behov av olika arbetsmarknadsinsatser.

Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå när man saknar egen inkomst. Stöd och insatser erbjuds med målet att få egen försörjning genom arbete, studier eller annat. Ungdomar 16–19 år som inte går i gymnasiet erbjuds studie- och yrkesvägledning och olika dagliga aktiviteter utifrån intressen och behov. Arbetsmarknad och stöd ansvarar även för uppföljning av personer med trygghetsanställning i kommunen.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen Komvux erbjuder kurser från grundskola och gymnasium och Yrkesvux erbjuder yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå.

SFI är en språkutbildning för vuxna invandrare och ger grundläggande kunskaper i svenska språket. Nyanlända kan erbjudas samhällsorientering som ska göra det lättare att bli delaktiga i det svenska samhället.

Lärvux är utbildning på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå för vuxna som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vägledning och administration finns som stöd för både elever och medarbetare inom vuxenutbildningen.

I kontor Förebyggande och kompetens arbetar också kommunens drogsamordnare som jobbar drogförebyggande och kommunens DUA-koordinator som arbetar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag lokalt.

I Kontor Hälso- och sjukvård arbetar Välfärd Gävles legitimerade medarbetare, så som legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor.

Kontoret är indelat i fyra geografiska team; Nord, Öst, Syd och Väst. Medarbetare är verksamma inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende och LSS/socialpsykiatri och utför arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

Kontor Hälso- och sjukvård bedriver primärvård i kommunal regi och ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Målet med hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor för alla medborgare.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet samt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer i vissa boendeformer och verksamheter, men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare.

Inom vårt kontor bedrivs hälso- och sjukvård dygnet runt, alla dagar i veckan och insatser utförs i patientens hem. Hälso- och sjukvårdens professioner ska arbeta i team runt patienten, tillsammans med andra berörda såsom primärvård, specialistsjukvård, sluten vård, hemtjänst eller personlig assistans, utifrån sina roller som omvårdnadsansvarig respektive rehabiliteringsansvarig

Verksamhet inom kontor Hälso- och sjukvård:

Hemsjukvård

Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. Insatserna ges av distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan och utförs hemma hos kund.

Inom kontoret finns enheter som utreder, bedömer, beslutar om och följer upp stöd och insatser för kommuninvånare i alla åldrar.

Socialtjänstmottagning och äldreomsorg

Mottagningsenheten

Mottagningsenheten är den första kontakten för alla vid en ansökan om insatser för barn, unga, vuxna, familjer eller vid en anmälan om oro.

Familjerättsenheten

Familjerättsenheten ger stöd i familjerättsliga frågor, till exempel när det gäller föräldraskap, vårdnad, boende, umgänge eller adoption. Enheten erbjuder också samarbetssamtal vid separation. Inom kontoret arbetar biståndshandläggare som utreder behov av och beslutar om stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Socialjouren

Socialjouren är en jour för hela länet som kan ge akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om rådgivning, våld, missbruk eller misstanke om att någon far illa.

Barnahus

Barnahus finns för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för våld eller sexualbrott. Hit får barn och ungdomar från alla kommuner i Gävleborgs län komma.

Barn och unga

Utredningsenhet barn

Utredningsenhet barn utreder och beslutar om det finns behov av skydd enligt lagen om vård av unga (LVU) eller om det finns behov av stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för barn 0-12 år och deras familjer.

Utredningsenhet ungdom

Utredningsenhet ungdom utreder och beslutar om det finns behov av skydd enligt LVU eller behov av stödinsatser enligt SoL för ungdomar 13-17 år och deras familjer.

Familjehemsenheten

Familjehemsenheten följer upp alla barn och ungdomar 0-21 år som är placerade i familjehem. Enheten har också ansvar för uppföljning två månader efter avslutad placering.

Rekryteringsenhet uppdragstagare SoL

Rekryteringsenhet uppdragstagare SoL rekryterar, utreder och matchar uppdragstagare med barn, ungdomar, vuxna och familjer som har fått beslut om stödinsats. Uppdragstagare kan vara kontaktpersoner, kontaktfamiljer, släkt- och nätverkshem, jourhem eller familjehem.

Vuxna och personer med funktionsnedsättning

Utredningsenhet vuxen

Utredningsenhet vuxen utreder och fattar beslut om insatser för personer med missbruks- eller beroendeproblematik eller annan social utsatthet.

Utredningsenhet LSS/socialpsykiatri

Utredningsenhet LSS/socialpsykiatri utreder och beslutar om insatser för personer som till följd av sin funktionsnedsättning är begränsade i sin vardag. Enheten fattar beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen och om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utredningsenhet boende

Utredningsenhet boende utreder och beslutar om bistånd till boende och akutboende för tillfälligt bostadslösa barnfamiljer.

Våld i nära relationer

Enheten Våld i nära relationer utreder behov och erbjuder stöd och insatser för vuxna och barn vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Inom kontoret finns olika former av stöd som gör det lättare att bo kvar hemma samlade.

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst ska göra det lättare för den som har en sjukdom eller av andra skäl behöver stöd eller omsorg att bo kvar hemma. Hemtjänst kan vara hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med städning och inköp eller stöd vid olika aktiviteter. Hemsjukvård innebär att vårdpersonal kommer hem och utför viss hälso- och sjukvård. Ett trygghetslarm ger den som bor hemma möjlighet att kunna kalla på hjälp dygnet runt.

Assistans och korttidsverksamhet

Personlig assistans är personligt utformat stöd för personer med funktionsnedsättning. Personliga assistenter hjälper till med personlig omvårdnad, att sköta hemmet och ger stöd för att kunna delta i samhällsliv och aktiviteter. Korttidsvistelse enligt LSS för vuxna erbjuder möjlighet till tillfällig vistelse utanför hemmet för personer med funktionsnedsättning. Avlösningsvistelse innebär att den som bor och vårdas hemma får komma till ett boende under en eller ett par dagar per månad så att den som vårdar ska kunna vara ledig.

Rekryteringsenhet uppdragstagare LSS/SoL (socialpsykiatri) rekryterar, utreder och matchar uppdragstagare med personer som har fått beslut om stödinsats. Uppdragstagare kan vara kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet eller korttidsvistelse i kontaktfamilj eller på läger.

Stöd och behandling

Öppenvårdsenhet barn och familj erbjuder förebyggande och stödjande behandling för familjer som har svår och omfattande problematik. Öppenvårdsenhet vuxen erbjuder stöd och behandling till vuxna som har beroendeproblematik och stöd till deras anhöriga.

Hemstagården (för män) och Nova (för kvinnor) är stödboendeenheter för vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Här kan den boende få hjälp att bryta missbruk och destruktiva livsmönster. Familjehuset tar emot familjer med barn som befinner sig i allvarliga och utsatta situationer och har ett tydligt skyddsbehov.

Personligt stöd är hjälp i hemmet för personer som har till exempel utvecklingsstörning eller autism. Det kan vara hjälp med omvårdnad, hushållssysslor eller aktiviteter. Boendestöd är hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska diagnoser.

Inom kontoret finns Välfärd Gävles resurser för stöd och service till verksamheter, chefer och ledning samlade.

Administrativt stöd

Administrativt stöd ger stöd till kärnverksamheter inom Välfärd Gävle, stöd inom det egna kontoret och stöd till sektorledning, nämnder och externa utförare. I verksamheten ingår säkerhet, lokaler, boende- och lokalplanering, kommunikation, arkiv, diarium, GDPR, fordon, kontorsservice, receptioner, vaktmästeri, administrativ IT och inköpssamordning.

Verksamhets- och utvecklingsstöd

Verksamhets- och utvecklingsstöd ger stöd till övriga kontor inom Välfärd Gävle. I verksamheten ingår HR, metodstöd för verksamhetsutveckling, systemförvaltning, miljöutveckling, projektledning och ledning av projektportfölj.

Planering, analys och utvärdering

Planering, analys och utvärdering ger ledningsstöd till Välfärd Gävles tre nämnder, till sektorledning och till chefer och verksamheter. I verksamheten ingår ekonomi, nämndsamordning, ledningssystem, utredning och utvärdering, kvalitetsrevision, tillsyn och beställarfunktion LOV och LOU. Här arbetar också jurist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), nutritionsansvarig dietist (NAD), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS).