Så här behandlar Kommunstyrelsen personuppgifter

Så hämtar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår verksamhet och myndighetsutövning.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna in en synpunkt eller vill komma i kontakt med någon inom Kommunstyrelsen anonymt så ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmänna handlingar.

Då behandlar vi dina personuppgifter

Vi är en myndighet och när du skickar in uppgifter i ansökningar, vid samråd eller annat som berör den verksamhet vi ansvarar för, krävs att vi är säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund. Och då behöver vi de efterfrågade uppgifter från dig. Också när du lämnar synpunkter, eller har en annan fråga inom vårt ansvarsområde, är det viktigt att rätt uppgifter registreras så att alla frågor behandlas på ett korrekt sätt. Vissa personuppgifter kan också behöva användas för administration, uppföljning, statistik och kontroll.

Dessa uppgifter om dig hanterar vi

De vanligaste förekommande personuppgifterna är namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter.

Dessa lämnar vi information till

Kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

  • Internt inom nämndens verksamhet (t.ex. registrator, handläggare, IT-personal).
  • Andra myndigheter som försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  • Leverantörer, anordnare och utförare som utför kommunala tjänster.

Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Dina rättigheter samt rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som Kommunstyrelsen behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till oss via e-tjänsten.

Mer information om dina rättigheter, hur vi behandlar dina personuppgifter och Dataskyddsförordningen

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen@gavle.se

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud@gavle.se