Så här behandlar överförmyndarnämnden personuppgifter

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Så hämtar vi dina personuppgifter

Från dig själv

I samband med olika typer av ansökningar, skrivelser, redovisningar och anmälningar inom ramen för överförmyndarverksamheten.

Information om dig som vi får av andra

Vi kan även få uppgifter om dig från andra myndigheter, anhöriga eller ställföreträdare i samband med olika typer av ansökningar, skrivelser, redovisningar, anmälningar samt registerutdrag.

Vilka personuppgifter som behandlas och varför de behandlas kan du läsa specifikt nedan.

Då behandlar vi dina personuppgifter

Vilka uppgifter som behövs hanteras varierar mellan olika typer av ärenden. Här kan du läsa vilka personuppgifter vi samlar in och varför de behövs behandlas.

Personuppgifter behandlas i syfte att handlägga olika typer av ärenden relaterade till förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas beror på vilka uppgifter som lämnats in i det aktuella ärendet och kan exempelvis omfatta

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Familjerelation
 • Hälsouppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Boendesituation

Personuppgifter behandlas i syfte att hantera begäran om förvaltarfrihetsbevis. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. De kategorier av personuppgifter som behandlas är

 • Namn
 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress
 • Ev. andra kontaktuppgifter
 • Uppgift om förvaltarfrihet

Personuppgifter behandlas i syfte att rekrytera, lämplighetspröva, stödja och utbilda ställföreträdare. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas beror på vilka uppgifter som lämnats in av den aktuella ställföreträdaren eller annan aktör, exempelvis andra myndigheter, och kan exempelvis omfatta

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Förekomst i Kronofogdens register
 • Förekomst i belastningsregistret hos Polismyndighetens
 • Förekomst hos socialtjänsten
 • Förekomst hos överförmyndarverksamhet i annan kommun

Personuppgifter behandlas i syfte att utöva tillsyn över ställföreträdare, främst genom granskning av årsräkningar samt genom klagomålshantering. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning.  De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas beror på vilka uppgifter som lämnats in i respektive fall men kan exempelvis omfatta följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kontouppgifter
 • Ekonomiska uppgifter
 • Uppgifter om arvodesutbetalning
 • Uppgifter om ställföreträdarens hantering av sitt uppdrag

Personuppgifter behandlas i syfte att granska anmälda framtidsfullmakter. Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas beror på vilka uppgifter som lämnats in i respektive fall men kan exempelvis omfatta följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter

De här lämnar vi informationen till

Anställda inom enheten, andra myndigheter och systemleverantör.

Offentlighetsprincipen gäller hos överförmyndarenheten i Gävle kommun vilket betyder att vem som helst kan begära handlingar och uppgifter utlämnade. Dessa begäran hanteras i enlighet med regelverket och sekretessprövning görs alltid.

Mottagare utanför EU/EES

Överförmyndarnämnden lämnar inte ut uppgifter till mottagare i tredje land.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Överförmyndarnämndens hantering av allmänna handlingar regleras i nämndens informationshanteringsplan och eventuella gallringsfrister framgår där.

Dina rättigheter samt rätten att lämna klagomål till Datainspektionen

Här kan du läsa mer om hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
overformyndarnamnden@gavle.se

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämndens dataskyddsombud:
dataskyddsombud@gavle.se