Så här behandlar Utbildningsnämnden dina personuppgifter

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för. Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas på en generell nivå.

Så här hämtar vi dina personuppgifter

I de flesta fall samlar vi in personuppgifterna direkt från den registrerade (gäller personer över 18 år) eller dess vårdnadshavare. Vi kan också hämta personuppgifter från en annan kommun eller någon annan myndighet, till exempel Skatteverket.

Därför hanterar vi dina personuppgifter

Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Vi gör det med stöd av artiklarna 6.1 c, fullgöra en rättslig förpliktelse, och 6.1 e, utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. I vissa fall behandlas personuppgifter med stöd av artikel 6.1 a, samtycke.

Dessa uppgifter om dig behandlar vi

De vanligaste förekommande personuppgifterna är namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgifter om hälsa.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Utbildningsnämndens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen och måste på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut vid en sådan begäran.

Dina personuppgifter kan också komma att delas internt mellan olika verksamheter inom utbildningsnämnden och med andra nämnder samt till nämndens personuppgiftsbiträden för att kunna fullgöra ändamålet med behandlingen. De kan också komma att delas med andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Region Gävleborg, Skatteverket och Försäkringskassan samt med försäkringsbolag.

Mottagare utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina datauppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. I de fall vi behöver behandla dina personuppgifter utanför EU/ESS, berättar vi det för dig.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Utbildningsnämnden sparar dina personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet. Hur länge personuppgifterna sparas styrs utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. I den framgår vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras och när. Personuppgifter i exempelvis diarieförda handlingar, klasslistor och betyg arkiveras och sparas för evigt. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.