Så här behandlar Valnämnden dina personuppgifter

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för valnämndens personuppgiftsbehandlingar är främst:

  • allmänt intresse
  • rättslig förpliktelse

Så hämtar vi dina personuppgifter

Från dig själv: I samband med olika typer av ansökningar och skrivelser inom ramen för valnämndens verksamhet.

Information från andra: Vi kan också komma att inhämta uppgift om folkbokföringsadress från Skatteverket.

Då behandlar vi dina personuppgifter

För att vi bland annat ska kunna ta emot och ta ställning till intresseanmälan om uppdrag att arbeta som röstmottagare vid de allmänna valen och vid EU-valen behöver vi behandla personuppgifter. Vi kan därför komma att efterfråga personuppgifter i samband med att du lämnar en sådan intresseanmälan.

De här lämnar vi informationen till

Vissa personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter till röstmottagare kan komma att lämnas ut till andra röstmottagare i samband med genomförande av valet för att underlätta planering och schemaläggning i val- och röstningslokaler. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighet- och sekretesslagen

Så länge sparar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalsåtaganden, myndighetsutövning eller rättsliga förpliktelser och så länge det krävs enligt fastställda regler för gallring.

Kontakta valnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Dina rättigheter samt rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Här kan du läsa mer om hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
valnamnden@gavle.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
dataskyddsombud@gavle.se