Så här bildar du en förening

För att bilda en ideell förening och registrera den i Gävle kommunsföreningsregister måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans.

Krav för att bilda förening

En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer. Föreningen måste också ha ett namn och verksamheten skall vara öppen för alla.

Så här gör du för att bilda en ideell förening

 • 1 Bilda styrelse

  Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Styrelsen bör minst bestå av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

  Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter.

 • 2 Ha ett bildandemöte

  Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera fram till det första årsmötet.

  Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.
  En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen.

 • 3 Ha ett konstituerande möte

  Styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen själv väljer till exempel kassör och sekreterare.

 • 4 Utse firmatecknare

  För olika handlingar, som bank- och posthandlingar, gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Det kan till exempel vara ordföranden tillsammans med kassören eller sekreteraren som får i uppdrag att teckna föreningens firma.

 • 5 Skriv stadgar

  Föreningens stadgar (regler) ska klargöra:

  • Ändamålet med föreningen
  • Målgrupp
  • Hur föreningen ska skötas

  Här anges också föreningens verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1/1-31/12) eller ha en annan indelning. Idrottsföreningar rekommenderas att använda RF:s stadgemall för normalstadgar.

  Flera riksorganisationer tillhandahåller förslag på normalstadgar för övriga föreningar.

 • 6 Ha ett årsmöte

  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs normalt ordförande i särskild ordning, medan övriga personer väljs som ordinarie ledamöter eller suppleanter. Under årsmötet antas också stadgar.

 • 7 Håll styrelsemöten

  Styrelsens uppgift är att driva föreningen mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse skickas till alla ledamöter och ersättare. I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet.

  Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

 • 8 För mötesprotokoll

  Vid varje möte skall ett protokoll upprättas med uppgifter på vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits med mera.

 • 9 Registrera föreningen

  När föreningen har beslutat om styrelse och stadgar ska den registreras hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer.

  Föreningen behöver även ordna ett plus- eller bankgirokonto (om föreningen vill kunna söka kommunalt stöd). Därefter kan föreningen registreras i Gävle kommuns föreningsregister, vilket är ett av grundkraven för att kunna söka kommunalt stöd. Registrerad förening får också kommunens utskick med föreningsinformation, möjlighet att boka lokaler och blir sökbar i den öppna delen av föreningsregistret som ligger på webben.

  Registrera förening i Gävle kommuns föreningsregister