Allmänna regler för föreningsstöd

Det är Kultur- och fritidsnämnden som beslutar om vilka regler som gäller. Reglerna gäller tillsammans med specifika regler för just det stöd som er förening söker. Innan du ansöker om föreningsstöd kan det vara bra att läsa igenom vilka regler som gäller.

Då kan en förening söka stöd

Ni kan söka stöd om:

 • föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer, främjar integration och mångfald, låter jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet och motverkar diskriminering
 • föreningen är placerad och har sin verksamhet i Gävle kommun, har antagit stadgar (regler) och valt styrelse bestående av minst tre personer fördelade på ordförande, kassör och sekreterare
 • föreningen är registrerad i Gävle kommuns föreningsregister
 • föreningen har registrerat organisationsnummer samt innehar bank- eller plusgirokonto
 • föreningen håller årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
 • föreningen efter varje årsmöte skickar in följande dokument digitalt via föreningsregistret:
  • verksamhetsberättelse
  • resultat- och balansräkning
  • signerat årsmötesprotokoll
  • signerad revisionsberättelse
  • signerat protokoll som styrker vem eller vilka som ingår i föreningens styrelse samt vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.

Dessa föreningar och organisationer kan inte söka stöd

Intresseföreningar som exempelvis hyresgästföreningar, villaföreningar, fackförbund samt ekonomiska föreningar, elevorganisationer, föräldraföreningar och välgörenhetsorganisationer kan inte få stöd.

Organisationer kan inte få stöd för aktiviteter som syftar till att sprida partipolitiska och religiösa budskap. Stöd ges inte till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt 1 eller 2 eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Kontroll och återbetalning

Gävle kommun har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan samt att utöva tillsyn.

Föreningen är på begäran av Gävle kommun skyldig att tillhandahålla redovisning och övriga handlingar som anses nödvändiga för kontrollen. Det kan till exempel handla om kvitton, fakturakopior, underlag för personalkostnader eller annat som styrker redovisningen.

Vid väsentliga ändringar i upplägget som beslutet grundar sig på, ska detta snarast meddelas kommunen. I annat fall kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Om det efter utbetalning av stöd visar sig att utbetalningen grundats på felaktiga uppgifter kan föreningen på begäran av Gävle kommun bli återbetalningsskyldig