Sök riktat lokalstöd

Riktat lokalstöd kan sökas av ideella föreningar som har en lokal utanför Gävles centrala delar där det bedrivs aktiv och regelbunden verksamhet av flera andra föreningar.

Regler för att ansöka om riktat lokalstöd

Det går att söka stöd för lokal som

  • är en samlingspunkt för åtskilda verksamheter/föreningar i den kommundel där lokalen är placerad, dvs föreningen bedöms som lokalhållande förening
  • ligger utanför Gävles centrala delar
  • är en plats där flera föreningar bedriver aktiv och regelbunden verksamhet
  • hålls av förening som kan visa upp redovisning av användning av lokalen och beskrivning av verksamheten.
  • hålls av förening som uppfyller allmänna regler för Kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd

Eventuella förändringar när det gäller användning av lokalen meddelas kommunen utan dröjsmål.

Kommunen kan begära in underlag som kvitton, fakturor med mera som styrker föreningens uppgifter. Om underlaget inte bedöms styrka era uppgifter kommer stödet inte att betalas ut alternativt kommer vi att återkräva stödet.

Vid beviljat stöd ska det vid all marknadsföring tydligt framgå att Gävle kommun ger stöd till lokalen.

Stöd ges inte till

  • Förening med lokal som används av enbart en förening eller alltför få föreningar
  • Förening med lokal i Gävles centrala delar

Ansök om riktat lokalstöd

Ansökan om riktat lokalstöd kan göras en gång per år med start från den 1 februari. Sista ansökningsdag är 1 oktober året innan det år som ansökan avser. Handläggning sker efter sista ansökningsdag. Villkor för utbetalning av beviljat stöd anges i beslutet.

Det här behöver du bifoga till din ansökan

  • Senaste verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan med budget för det år som ansökan avser
  • Föreningens stadgar (om de inte har lämnats tidigare)

Vid frågor och funderingar kontakta konstochkultur@gavle.se.