Sök ateljéstöd

Så söker du som yrkesverksam bild- eller formkonstnär stöd för hyran av din konstnärsateljé.

Därför finns stödet

Syftet med ateljéstödet är att förbättra villkoren för yrkesverksamma konstnärer i Gävle kommun. Stödet ska bidra till att bibehålla och utveckla ett levande och hållbart kulturliv samt stärka Gävle kommuns kulturidentitet.

Så mycket kan du få i ateljéstöd

Din egenkostnad är alltid 6000 kronor och du kan maximalt få ateljéstöd upp till 15 500 kronor per år.

Räkna ut din summa

Ta årshyran minus 6000 kronor och gångra det med 0,75. Totalsumman är vad du har möjlighet att få i ateljestöd. (Årshyra – 6000 kronor) x 0,75 = ateljéstöd.

Regler och kriterier för ateljéstöd

 • Stödet är personligt och beviljas för tre år i taget. Därefter omprövas stödet och en ny ansökan ska göras. När en beviljad treårsperiod löper ut ansvarar du själv för att göra en ny ansökan.
 • Vid ny eller förnyad ansökan ska samtliga efterfrågade handlingar bifogas. Ofullständig ansökan behandlas ej.
 • Ateljélokalen får endast användas som ateljé. Det går inte att söka stöd för hyrd ateljé med bostadsstandard eller för ateljé i eller i anslutning till bostaden. Delas ateljén med annan konstnär kan du bara söka stöd för din del av hyran.
 • Stödet är skattepliktigt. Du ansvarar själv för beskattningen av beviljat ateljéstöd.
 • Du som beviljas ateljéstöd är skyldig att meddela kommunen eventuella förändringar i de förutsättningar som legat till grund för beslutet. Kommunen kan begära in skriftlig dokumentation och kompletteringar. Du ska på förfrågan kunna visa upp handlingar som styrker inlämnade uppgifter.

Grundkriterier

Alla grundkriterier ska uppfyllas för att du ska vara behörig att söka ateljéstöd.

 • Verksamhet i Gävle kommun
  Ateljén ska vara belägen i Gävle kommun. Du ska vara folkbokförd i Gävle kommun.
 • Kontrakt för förhyrd ateljé
  Du kan söka stöd för en förhyrd ateljé, giltigt hyreskontrakt ska bifogas ansökan.
 • Utbildning
  Du ska ha högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning, inom bild- och formområdet.
 • Aktiv yrkesverksamhet
  Med aktiv yrkesverksamhet menar vi omfattande konstnärlig aktivitet under de senaste tre åren. Du exempelvis ha gjort utställningar, haft offentliga konstuppdrag och/eller andra utåtriktade konstnärliga projekt. Utställningar och liknande ska vara genomförda i professionella sammanhang där urvalet gjorts av sakkunniga inom bild- och formområdet. De senaste tre åren räknas bakåt från ansökningstillfället. Yrkesverksamhet som ligger längre tillbaka än tre år tas inte med i bedömningen.

  I samband med ansökan via e-tjänsten har du möjlighet att kommentera uppgifterna om aktiv yrkesverksamhet, till exempel ange skäl till lägre grad av verksamhet eller om du vill lämna andra uppgifter som kan vara viktiga för bedömning. Tänk på att inte lämna känsliga personuppgifter.

Prioriteringskriterier

Prioriteringskriterier används när vi måste prioritera mellan inkomna ansökningar i förhållande till budgetmedel.

 • Graden av yrkesverksamhet
  Den konstnär som bedöms ha varit mest yrkesverksam under de senaste tre åren prioriteras före den som uppvisar mindre verksamhet.
 • Nyutexaminerade
  Nyutexaminerade (från högskola de senaste tre åren) prioriteras före de som kan anses vara etablerade konstnärer och genom sin yrkesverksamhet bör ha förutsättningar att bära sina egna kostnader.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31 augusti för att söka stöd inför de nästkommande tre åren. Ansökningar behandlas en gång per år.

Du ansöker via e-tjänst och den ska innehålla:

 • uppgifter som visar aktiv yrkesverksamhet under de senaste tre åren
 • en kort beskrivning av målsättningarna för ditt konstnärskap inför den period som ansökan gäller
 • hyreskontrakt (du som hyr ateljé av Gävle kommun via ateljéföreningen Gaffel behöver inte bifoga hyreskontrakt då kommunen redan har uppgifterna)
 • utbildningsbevis.

Bedömning, beslut och utbetalning

En referensgrupp med sakkunniga bedömer ansökningarna. Referensgruppen är beredande/rådgivande inför beslut om ateljéstöd. Beslut tas av chef för enheten Konst och Kultur och Gävle Konstcentrum på delegation av kultur- och fritidsnämnden. Ansökningarna blir anonyma innan bedömning. Bedömningarna blir baserade på regler och kriterier för ateljéstöd. Referensgruppen består av:

 • konstintendent från Gävle Konstcentrum
 • representant för KRO (Konstnärernas Riksorganisation)
 • representant för Konst från Region Gävleborg.

Beslut meddelas normalt i november varje år. Utbetalning av beviljat stöd sker i januari.