Om din anpassning går sönder

Om du har utfört anpassning eller installerat utrustning med bostadsanpassningsbidrag kan du i vissa fall få bidrag till reparationer, besiktning och underhåll.

Ditt ansvar

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till och har själv ansvar för skötsel och underhåll. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer på grund av normalt slitage. Vid behov anlitar du en entreprenör som utför åtgärden. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och entreprenören. Reklamation under garantitiden hanterar du direkt med entreprenören.

När det gäller utrustning av tekniskt slag ansvarar du för:

 • att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner.
 • att sköta löpande underhåll, exempelvis att hålla din hiss fri från snö och is.
 • att se till att utrustningen blir besiktad och servad.

 • hissar
 • dörrautomatik
 • höj- och sänkbar utrustning
 • spol- och torkinsats till toalett
 • spisvakter

Det här kan du få bidrag till

Exempel på reparationer

I vissa fall kan du få bidrag till reparationer. Möjligheten till bidrag beror på vad som orsakat skadan. Du kan få bidrag om:

 • utrustningen är av tekniskt slag och behöver repareras.
 • anpassningen inte är av tekniskt slag men har blivit utsatt för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning.
 • åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig.

Normalt beviljas inte bidrag till kostnader som uppkommit på grund av exempelvis

 • vanvård
 • försumlighet
 • onormal användning
 • handhavandefel
 • normalt slitage
 • skadegörelse.

Om du bor hos Gavlegårdarna och har en dörröppnare som behöver repareras kontaktar du dem direkt och behöver inte ansöka om bidrag.

Bidrag till besiktning och underhåll

Du kan beviljas bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation, till exempel service.

Det gäller bara för utrustning av tekniskt slag som du fått bidrag till att installera. Även här gäller att åtgärden ska vara nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig.

Begränsningar

Bidrag till reparation, besiktning och underhåll lämnas inte om ägaren av ditt flerbostadshus övertagit rätten till ditt bidrag.

Du kan inte få bidrag till reparation, besiktning och underhåll om du bor i en bostad som beviljats efter särskild behovsprövning utifrån din funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gäller till exempel:

 • vård- och omsorgsboende
 • gruppbostad
 • servicebostad

Observera att ROT-avdrag inte kan kombineras med bidrag till reparation, besiktning och underhåll.

Så går ansökan till

Ansök före eller efter åtgärd

Vanligtvis ansöker du om bidrag till reparation, besiktning och underhåll efter att arbetet är utfört. Du är ansvarig för att betala fakturan till entreprenören i tid, oavsett om du beviljas bidrag eller inte.

Fyll i ansökan och skicka in den tillsammans med en kopia av fakturan som du fått från entreprenören. Du kan självklart ansöka om bidrag innan någon åtgärd utförts. Då behöver du även skicka in en offert för åtgärden.

Om det blir nödvändigt med kompletteringar i ditt ärende blir du kontaktad av handläggaren. Exempel på kompletteringar:

 • utlåtande från reparatören om varför reparationen behövs
 • kopia av serviceavtal, offert med kostnadsberäkning för reparationen
 • intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut som visar om du får bidrag eller inte.

Om beslutet är ett bifall betyder det att du fått ja på din ansökan. I beslutet framgår vilka åtgärder du får bidrag för och hur stort bidraget är. Om beslutet är delvis avslag betyder det att du fått ja på vissa av dina ansökta åtgärder och nej på andra.

Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått nej på din ansökan.

Du kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till dig efter att åtgärden är utförd. Skicka in kopia på fakturan till oss. På det viset redovisar du att åtgärden är utförd och att du är nöjd med arbetet.

Kontouppgifterna lämnar du in via en blankett som vi skickar ut tillsammans med beslutet.