Stöd vid separation

När du har frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan du få stöd och hjälp att komma vidare.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för gemensamma barn. Familjerätten kan hjälpa er som föräldrar att komma överens genom att erbjuda samarbetssamtal och telefonrådgivning.

Vårdnad

Vårdnad innebär att föräldrar tillsammans eller bara den ena föräldern har ansvaret för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det kallas att vara barnets vårdnadshavare. Den eller de föräldrar som är vårdnadshavare bestämmer i frågor kring barnet, till exempel skolgång, sjukvård och pass. Det är även vårdnadshavaren som har kontakt och har rätt att få information om barnet från myndigheter, skola, sjukvård och andra samhällskontakter.

Vårdnad i samband med födseln

Föräldrar som är gifta när barnet föds får automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta får mamman automatisk ensam vårdad. Föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad i samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos Skatteverket.

Skatteverkets blankett för att anmäla gemensam vårdnad.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som gäller barnet.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har ensamt ansvar och skyldighet att se till att barnet får vad det behöver och har rätt till. Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan och barnet har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor hos.

Boende

Det är föräldrarna som bestämmer hos vem barnet ska bo. Beslutet ska grunda sig i vad som är bäst för barnet och det kan förändras över tid. Barnet kan ha sitt huvudsakliga boende hos en av föräldrarna eller bo lika mycket, det vill säga växelvis, hos båda.

Växelvis boende

En förutsättning för växelvis boende är att båda föräldrarna tycker att det är den bästa lösningen för barnet. Oftast betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag om barnet bor hos båda men det går att ansöka om underhållsstöd genom Försäkringskassan även vid växelvis boende. Barnet kan bara vara folkbokförd hos en av föräldrarna.

Umgänge

Umgänge innebär att barnet träffar den förälder som det inte bor hos. Umgänget är till för barnet och ska bestämmas med hänsyn till barnets ålder, mognad och barnets egna inställning. Barnet har rätt till umgänge med den andra föräldern men det är ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Enligt Föräldrabalken (1949:381) har båda föräldrarna ansvar för att barnets umgänge med den förälder barnet inte bor hos blir så bra som möjligt och sker på barnets villkor. Ibland kan det finnas skäl att begränsa barnets umgänge om det anses skadligt för barnet.

Stöd och hjälp för att komma överens

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal för att hjälpa er föräldrar att tillsammans komma överens i frågor som gäller barnet utan att gå vidare till tingsrätten. För att samarbetssamtal ska vara möjliga behöver båda föräldrarna samtycka till det. Om ni i första hand behöver prata om vuxenrelationen ska ni istället kontakta familjerådgivningen.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och frivilliga att delta i och sker under sekretess. Det innebär att samtalen inte dokumenteras i kommunens socialregister.

Läs mer om samarbetssamtal – ett stöd för föräldrar vid separation (PDF)

Så går samarbetssamtalen till

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare.  Fokus i samtalen utgår alltid från barnets situation. Om det är lämpligt pratar familjerättssekreteraren också med barnet. Familjerättssekreteraren tar inte ställning för någon av er utan ser till barnets bästa.

Umgänge med umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstöd eller umgänge med kontaktperson kan vara en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet. Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra. Det är tingsrätten som beslutar om umgängesstöd utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid och vänder sig till barn i alla åldrar.

Så går umgänget till

Barnet och du träffas inledningsvis i en lokal där ni kan umgås och leka tillsammans. Kontaktpersonen som finns på plats ska vara ett stöd främst för barnet men också till er föräldrar. Kontaktpersonen kan ge förslag och råd för att umgänget ska bli så bra som möjligt för barnet. I början av umgänget kan det också finnas en person med som barnet känner väl och som kan vara en extra trygghet. Efter en tid kan träffarna ske oftare och utanför lokalen.

Om ni är överens

Om ni är överens om vårdnad, boende och umgänge med barnet kan ni skiva avtal om detta. Avtalet godkänns av familjerätten om ni som föräldrar är överens om avtalet och bedöms vara till barnets bästa. Avtalet har samma juridiska innebörd som en dom i tingsrätten och ska godkännas av socialnämnden.

Om ni inte kommer överens

Om ni inte är överens är det möjligt att väcka talan i tingsrätten. Det innebär att tingsrätten tar över ansvaret för beslutet. I en vårdnadstvist försöker tingsrätten i första hand hjälpa er föräldrar att komma överens och kan ge familjerätten i uppdrag att hålla samarbetssamtal eller begära att familjerätten gör en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut utifrån barnets bästa.

Så går en utredning till

Samtal med er föräldrar

Familjerätten inleder utredningen med att träffa er tillsammans för att ge information om hur utredningen kommer att gå till. Vi gör också hembesök hos var och en av er och i samband med det träffar vi oftast barnen.

Samtal med barnet

Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet på familjerätten. Under samtalet är det viktigt att barn får ta del av information, uttrycka sina åsikter och bli taget på allvar. Barnet har rätt att uttrycka sin vilja men det har också rätt att inte berätta något. Barnet har ingen skyldighet att välja mellan er. Efter samtalet går vi igenom med barnet vad det har sagt så att det stämmer med vad barnet vill berätta. I filmerna nedan kan du se hur ett samtal hos familjerätten går till.

Vi har samtal med människor omkring barnet

Vi hämtar in uppgifter från socialregistret om er föräldrar och barn. Om det finns en pågående kontakt med socialtjänsten tar vi ofta kontakt med ansvarig handläggare. Vid behov begär vi också utdrag ur polisregistret. Vi har även samtal med personer som i sitt arbete har eller haft kontakt med barnet till exempel förskola, skola, fritids eller BUP. Om någon av er lever tillsammans med en ny partner brukar vi också ha ett samtal med den personen.

Ni får läsa utredningen

Efter våra samtal får ni ta del av utredningen med era egna berättelser innan vi skickar utredningen till tingsrätten. Ni får också möjlighet att rätta eventuella sakfel, vi skickar med rättelserna till tingsrätten. I utredningen gör vi en bedömning och ger ett förslag till beslut. Tingsrätten tar beslut utifrån underlag från utredningen och från det uppgifter som era respektive ombud framför vid förhandlingen.

Avbryta utredningen

Ni kan när som helst begära utredningen vilande om ni vill försöka komma överens genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens. Ni kan då ta tillbaka era yrkanden i domstolen eller välja att familjerätten skickar er överenskommelse till tingsrätten för att fastställa genom dom.

Informationssamtal ett krav

För att du ska kunna väcka talan i tingsrätten och inleda en vårdnadstvist behöver du ett intyg om att du har deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten. Syftet med informationssamtalet är att ni som föräldrar i samförstånd ska kunna hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Ni kan delta i samtalet tillsammans eller var för sig. Kontakta familjerätten för att boka tid för informationssamtal.

Kontakta oss

Kontakta familjerätten via kommunens kundtjänst.

Annat stöd