Så drabbades Gävle av skyfallet 2021

Översvämning i viadukt Lexevägen
Ett år har gått sedan Gävle drabbades av ett tusenårsregn. Hittills har skyfallet kostat Gävle kommunkoncern drygt 335 miljoner kronor.

– Idag vet vi mer om hur både kommunen och Gävleborna kan göra för att rusta oss för framtiden, men vi kommer aldrig helt att klara oss från effekterna av ett så pass extremt skyfall, säger kommundirektör Göran Arnell.

Tisdag 17 augusti 2021 gick SMHI ut med en klass 2-varning, 70 till 100 milliliter regn väntades falla över Gästrikland. Inom Gävle kommun genomfördes flera samverkansmöten, bland annat med Länsstyrelsen Gävleborg. Kort därefter skickades medarbetare ut för att rensa brunnar på strategiskt utvalda platser i Gävle samtidigt som kommunen gick ut med information om SMHI:s vädervarning för att varna fastighetsägare.

Mellan klockan 08.00 tisdag 17 augusti till klockan 08.00 onsdag 18 augusti föll 161,6 milliliter regn över Gävle. SOS Alarm blev nedringda med över 500 larm om översvämningar i Gästrikland.
Under två timmar på natten intensifierades skyfallet, med 101 milliliter regn, vilket är ett nytt Sverigerekord. Det gamla rekordet sattes 2002 då 79,2 milliliter föll över Hanö i Sölvesborgs kommun.

Ingen skadades allvarligt

Flera vägar i Gävle kommun underminerades och rasade sönder, vissa fick grävas av för att få undan vattenmassorna. Många låga områden och viadukter fylldes med vatten, och det var svårt för blåljusverksamhet och hemtjänst att ta sig fram. Skolstarten fick skjutas fram en dag då flera skolbyggnader skadats under skyfallet, det skedde kortare strömavbrott och tusentals privata bostäder skadades.
– Trots dessa omfattande skador på infrastruktur och fordon skadades ingen Gävlebo allvarligt, och kommunkoncernens samhällsviktiga verksamhet kunde upprätthållas, säger kommundirektör Göran Arnell.

Hyresgästerna har återvänt

Skyfallet orsakade stora problem för Gävleborna. Försäkringsbolagen har tillsammans fått in ungefär 4500 skadeanmälningar från privatpersoner under året.
Samtidigt skadades hälften av byggnaderna i Gavlegårdarnas bestånd med kostnader på närmare 150 miljoner kronor, varav ett väl uppbyggt försäkringsskydd i det kommunägda försäkringsbolaget beräknas täcka cirka 100 miljoner av dessa.
– Idag har samtliga hyresgäster som tvingades lämna sina bostäder kunnat flytta tillbaka, förutom ett fåtal som valde att säga upp sina hyresavtal under återställningsarbetet, säger Peter Levin, vice vd för Gavlegårdarna

Över 1000 ersättningskrav

Ett år efter skyfallet uppgår den totala nettokostnaden för Gävle kommunkoncern, det vill säga kommunens fyra sektorer inklusive kommunala bolag och kommunförbund, till cirka 335 miljoner kronor efter avdrag för beräknade försäkringsersättningar fram till sista juli i år.
Kommunen har avsatt 250 miljoner kronor för att täcka delar av de skadestånd som är riktade mot Gävle Vatten, som är kommunens VA-huvudman inom Gästrike Vatten-koncernen.
I nuläget har cirka 1000 krav lämnats in från försäkringsbolag och privatpersoner, och utredningar ska visa om Gävle Vatten har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter eller ej. Fler krav på ersättning väntas under hösten.
– Vi har många gamla ledningar i Gävle och i äldre bostadsområden är stuprör och dränering kopplade direkt till avloppsledningarna. I dessa områden behöver vi göra stora investeringar för att anlägga nya dagvattennät, säger Lena Blad, vd för Gästrike Vatten.

Förbättrade dagvattennät

Gävle Vatten har sedan skyfallet förbättrat ledningsnätet i Hagaström, Hemsta, Bomhus samt delar av centrala Gävle. Ytterligare åtgärder för förbättrad dagvattenhantering är planerad, Gävle vatten lägger årligen 40 miljoner kronor för att långsiktigt förbättra ledningsnätet.
– När ledningsnätet byggdes ut på 50-, 60- och 70-talen var kraven annorlunda. Förbättrade modeller ger oss mer detaljerad kunskap om ledningsnätets status och var vi ska göra åtgärder för störst nytta. Det innebär att vi hela tiden arbetar med åtgärder för att förbättra dagvattennätet i Gävle för att klara vanliga regn, säger Lena Blad.

Renoveringar fortsätter nästa år

Förutom hyreslägenheter har Gävle kommun drygt 400 egna fastigheter (skolor, omsorgsboenden och kontor) som ägs av Gavlefastigheter. Vid skyfallet skadades ett 60-tal fastigheter, och fortfarande pågår återställningsarbetet i 13 av dem. Majoriteten av renoveringarna beräknas vara klara i höst, medan arbetet i Polhemsskolan, Staffansskolan, Solängsskolan och Förvaltningshuset kommer att pågå fram till våren 2023.

Rapport för framtiden

Kommunstyrelsen i Gävle har beställt en rapport om åtgärder på kort och lång sikt inför eventuella framtida skyfall. Rapporten kommer att bli klar under hösten 2022.
– Vi har en god samverkan inom kommunkoncernen samt med statliga aktörer kring samhällsplaneringsfrågor, och vi fortsätter att utveckla det arbetet och vår dialog. Vi uppdaterar just nu kunskapsunderlag avseende markens nivåer som används till exempel i arbetet med VA-infrastruktur, samt detaljplaner där ytor kan avsättas för hantering av regnvatten. Underlaget är också till nytta vid bygglovshandläggning samt vid de exploateringsprojekt där kommunen förbereder mark för olika byggaktörer, säger Eva Jackson, chef för sektor Livsmiljö.

Viktigt att veta som fastighetsägare: Förebygg översvämning – Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)