Försäkring vid olycksfall

Information om olycksfallsförsäkring för elever i för- grund- och gymnasieskola samt elever i kommunal vuxenutbildning.

Information om försäkringen

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för elever i för- grund- samt gymnasieskola inklusive friskolor för de elever som är mantalsskrivna i Gävle.

Med olycksfall menas plötslig yttre oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Försäkringen täcker vissa kostnader och ger ett visst skydd om skadan leder till bestående men.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

 • Försäkringsnummer: O 01 G 24:1
 • Avtalstid: 2024-01-01 – 2024-12-31
 • Försäkringstagare: Gävle kommun
 • Villkor: Olycksfallsförsäkring SKFAB 2024:1
 • Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Basbelopp 2024: 57 300 SEK

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Elever i gymnasiesärskola
 • Elever i Lärvux
 • Elever i särskola inkl. ”överåriga”
 • Personer placerade i kontakt-, jour- och familjehem

Försäkrade under skoltid/verksamhetstid

I grupp/grupper elever i för- grund- samt gymnasieskola inklusive friskolor gäl-ler försäkringen endast för de elever som är mantalsskrivna i Gävle kommun.

 • Elever i grundskola, deltagare i sommarskola och sommarkurser
 • Elever i friskola
 • Elever i gymnasieskola inkl. uppföljning
 • Elever i fristående gymnasieskola
 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiskt program via AF
 • Personer i dagcenterverksamhet och i arbetspraktik
 • Barn i familjedaghem, kommunala- kooperativa samt enskilda förskolor
 • Nygårdens brukare
 • Kontaktpersoner inom Socialtjänst Gävle
 • Kontrollanter av utskänkningstillstånd
 • Personer som utför volontäruppdrag för kommunens omvård. Förv.
 • Personer som utför ledsagaruppdrag för Välfärd Gävle
 • Kontaktpersoner/uppdragstagare inom Välfärd Gävle
 • Fiskeriinspektörer-/värdar vid Gavleån
 • Försörjningsstödstagare i aktiva insatser
 • Kommunalt aktivitetsansvar
 • Barn i sommaraktivitet Byggkollo (gäller under vecka 25 och 26)

Skadehantering

Skaderegleringen sköts av Van Ameyde Sweden AB

Skadeanmälning sker via skadeanmälan, som finns på Svenska Kommun Försäkrings ABs hemsida: http://www.skfab.se/Skador

För frågor, vänligen kontakta
E-mail: skf@vanameyde.se
Tel: 0457-201 70

I försäkringsvillkoret finns information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
 • Spara alla kvitton
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Van Ameyde Sweden AB för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan till Van Ameyde Sweden AB.

Försäkringen omfattar

 • Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
 • Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp
 • Kostnader till följd av olycksfall utanför Norden ska i första hand ersättas av separat reseförsäkring eller reseförsäkring som ingår i hemförsäkring.
 • Försäkringen gäller för såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet. Som invaliditet räknas även missprydande ärr, bestående värk, förlust av sinnesfunktion
  och förlust av inre organ.
 • Ersättning lämnas för kläder och andra tillhörigheter som normalt bärs på kroppen som skadas vid olycksfall.
 • Ersättning lämnas för sveda och värk, läs mer detaljinformation i villkoret.
 • Ersättning för dödsfall oavsett orsak.
 • Kristerapi ingår med 10 behandlingar utan beloppsbegränsningar.
 • Inga undantag göras för sportutövning och liknande fritidsaktiviteter för elevgrupperna.
 • Skada genom solsting, värmeslag och köld etc. omfattas.

Vistelse utanför Norden

Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.

Ersättning från annan

Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för försäkringsfallet.

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller mot-svarande samt resa till och från. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid

Försäkringen gäller dygnet runt, även under fritid samt lov.
Elever som slutar grundskola och gymnasieskola vid vårterminens slut kvarstår i försäkringen till 1 september det år de går ut skolan.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall på förhand godkännas av SKFAB.

Skadade kläder och glasögon

Försäkringen lämnar ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen och som skadas i samband med olycksfallet.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för be-handling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av SKFAB innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan upp-skjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den för-säkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Ersättning för ärr

Ersättning lämnas för utseendemässiga skadeföljder vid amputationer och för missprydande ärr under förutsättning att ärret har behandlats av läkare i sam-band med olycksfallsskadan.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider innan den definitiva invaliditetsgraden kunnat fast-ställas lämnas ersättning till dödsboet med det belopp, som svarar mot säkerställda lyte och men som förelåg vid dödsfallet. Ersättningen lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadetillfället.

Dödsfall oavsett orsak

Ersättning utbetalas till dödsboet om försäkrad, som inte fyllt 25 år, avlider under försäkringstiden av annan orsak än olycksfallsskada. Bouppteckningsintyg utfärdas inte.

Försäkringen är tecknad i Svenska Kommun Försäkrings AB.

Så anmäler du skada

Du kan antingen använda e-tjänst eller vanlig blankett, bägge finns på SKFAB:s hemsida. För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Kontakt vid frågor om skador

Skador som anmälts under år 2020-2024

Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring anmälda under åren 2020-2024 kontakta Van Ameyde.
Telefon 0457-201 70
E-post till skf@vanameyde.se

Skador som anmälts åren 2016-2019

Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring som har anmälts under åren 2016-2019 kontakta Crawford & Co
Telefon 010-410 71 06
E-post: olycksfall@crawford.se

Vanliga frågor och svar

Gäller försäkringen vid sjukdom?

Svar: Nej. Försäkringen gäller endast vid olycksfall. Komplettering med försäkring som ger skydd vid invalidiserande sjukdom måste tecknas enskilt.

När gäller försäkringen?

I normalfallet gäller försäkringen endast under skol- och verksamhetstid. Vissa grupper är dock försäkrade dygnet runt.