Lämna klagomål på kommunal förskola, pedagogisk verksamhet och skola

Klagomål från dig som vårdnadshavare eller elev är viktiga. De behövs för att vi ska bli bättre, utveckla våra verksamheter, förenkla vår information eller rätta till felaktigheter. Du kan vara anonym om du vill men då kommer vi inte att kunna återkoppla ett svar till dig.

Gör så här för att lämna klagomål på en specifik verksamhet

  • Ta kontakt med den berörda verksamhetens personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.
  • Ta kontakt med biträdande rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Biträdande rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Ta kontakt med rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar från biträdande rektor.

Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd från verksamheten eller om ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning

Om ditt klagomål gäller förskola, pedagogisk omsorg eller grundskola lämnar du det i respektive e-tjänst nedan.

Om ditt klagomål gäller gymnasieskolan tar du kontakt med verksamhetschef för skolformen eller huvudman, Gävle kommun, via utbildning@gavle.se eller 026-17 80 00.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt ärende

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt ärende kan du framföra ditt klagomål hos Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

Lämna klagomål på en skola – skolinspektionen.se

Allmänna synpunkter eller klagomål som inte rör en specifik verksamhet

Du kan kontakta oss på något av tre följande sätt:

Klagomål på fristående verksamhet

Om ditt klagomål gäller en fristående verksamhet ska du kontakta den huvudmannen.

Offentlighetsprincipen gäller för alla inskickade klagomål. Det innebär att de registreras som allmänna handlingar men kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om offentlighetsprincipen

Information på andra språk