Undervisning i modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning för grundskolan

För att få en garanterad plats på modersmålsundervisning som börjar på höstterminen ansöker du senast den 30 april och inför vårterminen senast 30 oktober. Kommer ansökan in senare startar modersmålsundervisningen terminen därpå.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om undervisning på ditt barns modersmål:

Då kan du få modersmålsundervisning

Om du har ett annat modersmål än svenska och talar det språket hemma

Om du som förälder/vårdnadshavare använder ett annat språk än svenska i hemmet har ditt barn rätt till modersmålsundervisning i grundskola. Undervisning ska hjälpa barnet att utveckla sitt eget språk och möjlighet att lära sig om sin kultur. Kravet är att någon av vårdnadshavarna dagligen använder språket för att prata med barnet och att barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk. Ett undantag till detta är romska elever från utlandet som kan få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Du kan också ansöka för ett adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska.

För att modersmålsundervisning ska erbjudas krävs det att minst fem elever har sökt modersmålsundervisning i det språket. Ett undantag till detta är minoritetsspråk.

Elever från olika skolor kan ha sin modersmålsundervisning tillsammans och undervisningen sker ofta utanför ordinarie skoltid.

Om du tillhör en nationell minoritet

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning om du tillhör en nationell minoritet som talar samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch. Det gäller även om språket inte talas till vardags hemma och om barnet är den enda eleven som önskar undervisning i språket. Dock är kommunen endast skyldig att anordna undervisning om det finns en lämplig lärare.

Det finns inga krav på att du som föräldrar/vårdnadshavare ska har språket som modersmål. Barnet behöver inte ha någon speciell kunskap i språket innan undervisningen.

Undervisningen i nationella minoritetsspråk är inte begränsad till ett visst antal läsår. Det finns även möjlighet att välja modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet.

Detta gäller vid modersmålsundervisning

Elever kan läsa modersmål från årskurs 1-9 och i sju år. I årskurs 6-9 får eleven betyg. Betyget har samma värde som övriga betyg i grundskolan.

Undervisning i de samiska, tornedalsfinska, romska eller nordiska språken har ingen begränsning i antalet terminer eleven får läsa språket.

Undervisningen startar vanligtvis i början av september, efter att den ordinarie skolundervisningen kommit igång.

Undervisningen sker en gång i veckan utanför timplanen. Det innebär att undervisningen ofta ligger på eftermiddagarna efter skolans slut.

Språkbedömning

Modersmålsläraren gör en språkbedömning med eleven för att kartlägga elevens kunskapsnivå i modersmålet.

  • Språkbedömningen görs i början av elevens första termin
  • Resultatet av språkbedömningen skickas till skoladministratören på Modersmålsenheten. Vårdnadshavaren meddelas resultatet via e-post eller telefon.
  • Om resultatet av språkbedömningen visar att eleven inte uppfyller grundläggande kunskaper i modersmålet får inte eleven delta i undervisningen. Eleven kan söka till modersmålsundervisningen vid ett senare tillfälle om du som vårdnadshavare bedömer att ditt barn kommer att klara språkbedömningen.

Frånvaro

  • Frånvaro anmäls av modersmålsläraren på Skola24.
  • Om eleven har ogiltig frånvaro tre gånger i rad förlorar eleven sin plats i modersmålsundervisningen.
  • Vid frånvaro meddelas modersmålsläraren i god tid via e-post. Sen frånvaroanmälan (samma dag som lektionstillfället) meddelas via sms.

Säg upp modersmålsundervisning

En elev kan när som helst avsluta sin modersmålsundervisning.

  • Vårdnadshavare till barn i grundskolan avslutar barnets undervisning i e-tjänst
  • Gymnasieelever kontaktar studievägledaren och sin mentor

Här kan du som vårdnadshavare säga upp undervisningen på ditt barns modersmål:

 

Få hjälp på ditt språk

Om du som elev inte klarar att följa undervisningen på svenska har du rätt att få stöd genom studiehandledning på ditt modersmål.