Frånvaro och ansökan om ledighet för gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Här hittar du information om frånvaroanmälan, ledighetsansökan och hur vi arbetar för att främja närvaro i gymnasiet.

Så anmäler du frånvaro

Du kan anmäla frånvaro på tre sätt

  • Ringa till telefonnummer: 0515-77 76 15
  • På webben via gavle.skola24.se
  • Skola24 Mobilapp (för myndig elev och vårdnadshavare)

Anmälan ska göras före klockan 08.30 varje dag eleven är frånvarande. Går en omyndig elev hem under dagen rapporteras det av vårdnadshavaren.

Beställ konto till Skola24

För att anmäla frånvaro på webben eller via appen behöver du ett konto till Skola24 – Gävle kommuns frånvarosystem. Du behöver även ett konto i Skola24 för att kunna få information om eleven haft ogiltig frånvaro.

Du beställer konto till Skola 24 via e-tjänst.

Ogiltig frånvaro

Om eleven är omyndig får vårdnadshavare reda på ogiltig frånvaro via Skola24.

Skolan ska enligt skollagen rapportera till vårdnadshavare om en omyndig elev varit ogiltigt frånvarande. På de kommunala gymnasieskolorna sker detta via e-post. Vi skickar meddelandet samma dag som den ogiltiga frånvaron registrerats. För att detta ska fungera behöver du som vårdnadshavare ha ett konto i Skola24 – Gävle kommuns frånvarosystem.

I Skola24 kan du även se ditt barns schema.

Vid upprepade ogiltig frånvaro rapporterar skolan frånvaron till CSN. Här kan du läsa mer om ogiltig frånvaro.

Ansöka om ledighet

Om du vill vara ledig från skolan behöver du lämna in en ledighetsansökan.

Du lämnar in din ledighetsansökan via blankett:

Främja närvaro

Frånvaro, oavsett anledning, är i sig en riskfaktor för ytterligare frånvaro. Att reagera på tidig frånvaro är ett ansvar för såväl skolpersonal som vårdnadshavare.

Vi bygger vårt närvarofrämjande arbete på en gemensam modell. Modellen syftar till att förebygga frånvaro, analysera orsaker till frånvaro och initiera närvarofrämjande åtgärder.

Modellens första steg innebär att mentor/klassföreståndare, redan vid första frånvarotillfället för en elev, kontaktar elevens vårdnadshavare eller eleven själv om eleven går på gymnasiet.

Om frånvaron fortsätter kommer elev och vårdnadshavare att kallas till ett samtal med sin mentor/klassföreståndare. Detta sker vid det tredje frånvarotillfället under samma termin. Under samtalet funderar vi tillsammans över anledning till frånvaro och vad skolan och hemmet tillsammans kan göra för att stötta eleven till ökad närvaro.

Målsättningen är att elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans skapar en närvarokultur där all frånvaro tidigt uppmärksammas.