Så här vill vi utveckla Stenebergsparken

Gävle kommun har tagit fram en parkutvecklingsplan för hur Stenebergsparken på Brynäs kan utvecklas och bevaras över tid.

Förslag

Analyser, inventeringar och dialog med Gävleborna ligger till grund för förslagen. Här kan du se förslagen på hur parkens olika områden kan utvecklas.

Kulturhistorisk del

Illustration med kartbild som gestaltar den kulturhistoriska delen av Stenebergsparken.

I det här förslaget finns en informationsskylt vid entrén, cykelställ, boulebana, ny toalett, solsoffor, belysning, cykel- och gång väg samt planteringar och planteringar och träd.

Lekplatsen och gräsyta

Illustration av översiktskarta över lekdelen av Stenebergsparken

I det här förslaget finns en utökad lekpark tillgänglig, solsoffor, plaskdamm med lekredskap och fontän, grillplats, scen, gångväg och blommande och bärande buskar.

Staffansparken

Illustration av översiktkarta över Staffansparken

I det här förslaget finns en ny entré och ett nytt stråk, pergola, bibäddar, yta med grill, belysning, aktivitetsyta och en del slyröjning.

Här kan du läsa parkutvecklingsplanen för Stenebergsparken.

Syfte

Stadsdelen Brynäs och området omkring utökas och växer. Vi vill se till att Stenebergsparken bevaras och utvecklas till en levande och attraktiv stadsdelspark för närboende och besökare. Utredningen syfte var att göra en utvecklingsplan för hur parken kan utvecklas och bevaras över tid.

Om Stenebergsparken

Stenebergsparken har en rik historia och är en viktig stadsdelspark för Brynäs och Gävle i stort. Parken ritades av Lars Israel Wahlman, arkitekt/landskapsarkitekt, känd för bland annat Engelbrektskyrkan i Stockholm. Tanken var att Stenebergsparken skulle bli en park för boende i området som hade långt till Boulognerskogen och Stadsträdgården. Stenebergsparken invigdes 1925. Den hade fokus på barnens lek och med många ytor för aktivitet. Lars Israel Wahlmans förslag blev inte genomfört fullt ut på grund av ekonomiska svårigheter efter första världskriget. Dagens park är präglad av olika kompletteringar som gjorts under årens lopp. Den senaste förändringen i parken genomfördes 1978 av landskapsarkitekt Ingvar Tiveskog.

Plats

Stenebergsparken – Google Maps

Tidplan

Parkutvecklingsplanen är ett planeringsunderlag för hur arbetet med utvecklingen av parken bör fortgå. Under 2024 kommer enklare åtgärder utföras som till exempel förbättrade gångstråk, slyröjning, nya planteringar, byte av bänkar, cykelställ och soptunnor. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för resterande förslag i parkutvecklingsplanen.

Gävleborna tyckte till

Dialoger med Gävleborna – enkät, workshops och aktiviteter

Syftet var att samla in underlag från Gävleborna till en parkutvecklingsplan för Stenebergsparken.

 • Digital enkät. Mellan 15 mars och 30 april 2023 kunde invånarna lämna synpunkter om parken i en digital enkät på gavle.se
 • Workshop med Fridsgården Brynjan
 • Gåtur i parken med förskolebarn från Stenebergsgårdens förskola
 • Dialogmöte med PRO Söder
 • Feriearbetare som fick i uppgift att intervjua unga och användare av parken under två veckor

Här är några av de förslag som kom in

 • Många uppskattar träden, planteringarna och promenadstråken i parken
 • Många önska fler och bättre sittplatser
 • Fler blommor och planteringar
 • Bangolfen är viktig för platsen
 • Arrangera fler evenemang i parken
 • En bättre toalett och grillplatser med bänkar och bord
 • Lekplatsen behöver utvecklas och ha bättre tillgänglighet
 • Belysningen bör förbättras
 • Ängsytor, plats för odling och bärbuskar
 • En bättre vattenlek och bassäng
 • Ingången från Södra Hospitalsgatan ska öppnas upp igen.

Vi tackar för alla synpunkter och förslag!

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram ett underlag inför framtida planeringsarbeten för parken. I utredningen ser vi över brister, vad som är möjligt att genomföra, i vilken omfattning och vidare arbete. I utredningen beskrivs mål och effekter. Utredningen ska leda till en övergripande utvecklingsplan för Stenebergsparken. Planen ska fungera som ett beslutsunderlag.

Lekplats Stenebergsparken skulptur Stenebergsparken