Våld i ungas nära relationer förekommer i Gävle visar enkät

I november 2021 gick kampanjen Inte OK på Instagram för att uppmärksamma att våld i nära relation är ett brott och ge information om vart man kan vända sig för att få hjälp. De tre filmerna sågs 14 435 gånger. Samtidigt genomfördes en enkät, riktad till unga mellan 13–24 år, för att få en bild av hur många unga i Gävle som utsatts för våld i nära relation. Av 456 svarande hade 98 flickor, 13 pojkar och en icke-binär person någon gång behandlats illa av någon de varit tillsammans med. Det kan handla om allt från att inte tillåtas träffa sina vänner till hot och att bli slagen.

-Våld i nära relation drabbar tyvärr också unga, och vi behöver nå ut med information om att det inte är ok, att det är ett brott som kan polisanmälas och vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, säger Cecilia Vågberg, strateg Social hållbarhet, Gävle kommun.

En av frågorna i enkäten, som riktade sig till unga mellan 13 och 24 år, rörde om man utsatts för våld i sin familj eller sett någon i familjen utsättas. Av 461 svarande svarade 64 flickor och 15 pojkar ja på den frågan.

-Nationella studier visar att två elever i varje klass upplever våld hemma. Det kan handla om allt från elaka kommentarer till att bli slagen, eller se en familjemedlem bli utsatt. I Sverige är det nu ett brott om ett barn blir vittne till våld i hemmet, säger Cecilia Vågberg.

En av fem unga upplever någon form av våld i sin partnerrelation visar nationell statistik. Det kan handla om allt från att inte få träffa sina vänner till hot och att bli slagen.

Svaren i den lokala enkäten motsvarar resultaten i nationella undersökningar från Brottförebyggande rådet som visar att var tredje tjej utsatts för våld i nära relation.

Av 447 personer som svarade på frågan om de utsatts på nätet, svarade 30 flickor, 8 pojkar och en icke-binär att de utsatts ibland eller ofta. Det kan handla om att någon övervakar eller trakasserar en via mobilen eller i sociala medier, grooming, sexuellt ofredande eller förtal, som är brottsligt.

-Även om svarsfrekvensen inte är så hög, är det ändå en fingervisning om att våld i familjen, på nätet och i partnerrelationer drabbar unga i Gävle. Varje gång det händer är det ett brott och varje gång är en gång för mycket. Vi måste tillsammans ta ansvar för att barn och unga förstår att de kan polisanmäla och att det finns hjälp att få, säger Cecilia Vågberg.

En slutsats som dras av arbetsgruppen där representanter från olika verksamheter i Gävle kommun ingår är att det behövs utbildning för både unga och professionella om var gränsen går för vad som är en konflikt och vad som är våld och kränkningar. Ett förebyggande arbete för att motverka normalisering av våld bland unga behöver också genomföras.

Länk till filmerna: Våld i nära relation – Gomorron Reklambyrå