Utredning av del av Majorsgatan, Villastaden

Förstudien syftar till att utreda möjligheten att öka säkerheten och framkomligheten i området kring Solängsskolan i Gävle genom att anlägga en ny gång- och cykelväg längs delar av Majorsgatan.

Plats

Klicka här för att komma till Majorsgatan via Google maps. 

Tidplan

Förstudiearbetet pågår under 2022-2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.