Utredning av ny busshållplats, Redargatan, Gävle

X-trafik ska börja trafikera linje 15 längs Redargatan på Gävle strand förbi Trafikverkets huvudkontor. Arbetet syftar till utreda hållplatsens utformning, placering samt ny vändplats.

Plats

Klicka på länken för att se Redargatan via Google maps. 

Tidplan

Redargatans hållplats beräknas att börja användas under 2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.

Kontakt

Lisa Hjälsten, trafikplanerare

Kontaktas via Gävle kommuns kundtjänst

Telefon: 026-17 80 00, E-post: gavle.kommun@gavle.se