Utredning av Rågångsvägen, Sörby

Förstudien syftar till att utreda möjligheten att länka ihop befintliga gång- och cykelvägar i Sörby för att öka framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. Även placering och utformning av hållplatserna Sörby och Sörby ängar kommer utredas för att skapa bättre tillgänglighet för kollektivtrafiken i området.

Plats

Klicka på kartan för att förstora kartbilden. Den mörkblå linjen längs Rågångsvägen markerar förstudiens trafikområde.

Kartan visar den sträcka på Rågångsvägen som ska utredas

För att komma till platsen via Google maps, klicka här. 

Tidplan

Förstudiearbetet beräknas vara klart under 2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.