Beställ husutsättning

Här hittar du information om husutsättning och hur du gör för att beställa ett geodetiskt detaljmätningsuppdrag (utsättning och lägeskontroll).

Beställ husutsättning via e-tjänst

Via e-tjänsten nedan beställer du ett geodetiskt detaljmätningsuppdrag (utsättning och lägeskontroll).

Ansök om husutsättning i egen regi

Om du vill ansöka om att göra husutsättningen i egen regi kan du använda vår blankett här nedanför.

Så fungerar utsättning

Utsättning innebär att med hjälp av speciella mätinstrument överföra projekterade detaljer från ritningar till att finnas markerade direkt ute i terrängen. Utsättning av byggnader delas in i grov- respektive finutsättning.

För att en utsättning ska kunna genomföras krävs en måttsatt situationsplan (en karta som visar måtten på byggnationen samt måtten från annan befintlig byggnad eller fastighetsgräns). Vid beställning av grovutsättning eller finutsättning kan en situationsplan i DWG-format påskynda och underlätta hanteringen av din ansökan.

Grovutsättning

Vid grovutsättning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

Grovutsättningen utförs ofta innan markarbetet påbörjas och säkerställer att nybyggnationen uppförs på den plats som godkänts i bygglovet. Utöver detta så lämnas även en referenshöjd markerad på en lämplig plats i anslutning till tomten. Vid beställning av grovutsättning sätter vi ut fasadmått om inget annat anges i ansökan. Bifoga situationsplan i DWG-format för att underlätta hanteringen av din ansökan. Om arkitekt har anlitats i projektet besitter denna ofta en situationsplan i DWG-format.

Finutsättning

En finutsättning utförs ofta efter grovutsättningen och innebär att ytterkanten av den blivande byggnadens grund markeras med hjälp av trådar.

Innan finutsättningen kan påbörjas måste avvägda byggnadsprofiler redan finnas på plats (cirka en meter utanför den blivande byggnadens hörn) så att trådarna kan fästas ordentligt. Vid beställning av finutsättning sätter vi ut fasadmått om inget annat anges i ansökan. Bifoga situationsplan i DWG-format för att underlätta hanteringen av din ansökan. Om arkitekt har anlitats i projektet besitter denna ofta en situationsplan i DWG-format.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att vi kontrollerar det tänkta läget för den blivande byggnaden i både plan och höjd.

Lägeskontrollen utförs när formen till grunden är på plats och innan själva gjutningen påbörjas.

Kostnad

En grovutsättning kostar i regel 5 000 kronor + moms. Kostnad för en finutsättning och lägeskontroll baseras på nedlagd tid för utfört arbete och där timkostnaden ligger på 1 300 kronor per timme eller
1 625 kronor per timme inklusive moms.

Inmätning

Inmätning beställer du genom att beställa detaljmätning.