Kontrollplan och kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver ta fram en kontrollplan. Du kan också behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.

Då behövs en kontrollplan

En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna samtidigt som du skickar in din ansökan.

I ärenden där kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs, kan kontrollplan lämnas in inför det tekniska samrådet. Utan en fastställd kontrollplan kan startbesked inte beviljas och du får inte påbörja din åtgärd.

Det här är en kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, ansvarar för arbetet och ska lämna förslag på kontrollplan. En kontrollansvarig kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan, du hittar mer information om kontrollplan på Boverkets webbplats.

Det här ska kontrollplanen innehålla

Kontrollen omfattar bestämmelserna i Plan- och bygglagen och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Mer information om Plan- och bygglag (2010:900) finns på Sveriges riksdags webbplats.

Följande uppgifter ska anges i kontrollplanen:

  • Vilken kontroll som ska utföras och vad den avser (hur och mot vad)
  • Vem som utför kontrollen
  • När och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av samhällsbyggnadsnämnden
  • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
  • Förekomst av farligt avfall
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska omhändertas
  • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till nämnden

Så sker kontrollerna

Kontrollerna i en kontrollplan kan utföras av dig som byggherre, ansvarig entreprenör eller en certifierad specialist kallad kontrollansvarig. Kontroller som utförs i projektet måste också dokumenteras.

När du är klar med ditt arbete ska kontrollplanen sammanställas, signeras och därefter skickas in till kommunen.

Protokoll

Till exempel besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare.

Intyg

Till exempel intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna.

Checklista

Bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll.

Fotografier

Detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen kan vara lämpliga att fotografera, exempelvis tätskikt i badrum.

Då behövs en kontrollansvarig

Du behöver anlita en kontrollansvarig när du till exempel planerar att bygga ett en- eller tvåbostadshus eller i andra komplicerade projekt med riskmoment. Det är projektets svårighetsgrad och riskbedömning som bestämmer när en kontrollansvarig behövs. Det är kommunen som bedömer detta för varje enskilt fall.

Det är vanligtvis den anlitade kontrollansvarige som tar fram förslag till kontrollplan, som gör kontroller och skickar in fastställd kontrollplan. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och helt oberoende i förhållandet till entreprenören som utför byggnationen.

Anmälan om kontrollansvarig

Du måste anmäla den kontrollansvarige till kommunen. Det gör du genom att använda anmälningsblanketten som du hittar nedanför.

Andra certifierade funktionskontrollanter och sakkunniga

Enligt Plan- och bygglagen kan vissa ärenden även kräva certifierade funktionskontrollanter eller sakkunniga inom områdena brandskydd, energi, ventilation, kulturvärden och tillgänglighet. Det är ansvarig handläggare som gör den bedömningen i varje enskilt fall.

Använd blanketten nedan för att gör en anmälan:

Förslag till kontrollplaner

Vid enklare ärende, till exempel inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Som underlag kan du använda våra exempel på förslag till kontrollplaner här nedanför.