Avgifter vid lantmäteriförrättning

Här får du veta vilka avgifter som gäller vid lantmäteriförrättning i Gävle kommun.

Den tid som behövs läggas ned på ett ärende avgör priset på förrättningen. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning, antal berörda fastigheter och om berörda fastighetsägare är överens eller inte. Vårt arbete förenklas genom att berörda fastighetsägare aktivt medverkar, till exempel genom att ha ansökan, avtal och kontrakt i sin ordning eller genom att återfinna kända gränsmarkeringar. När det är möjligt erbjuds du ett fast pris för en lantmäteriförrättning, annars sker förrättningen på löpande räkning enligt gällande timtaxa.

Timtaxa vid förrättning

Efter avslutad förrättning skickas en faktura till angiven betalare för förrättningen. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Biträdande handläggare

1 200 kronor per timme.

Beredande förrättningslantmätare

1 200 kronor per timme.

Kart- och mätningsingenjör

1 500 kronor per timme.

Förrättningslantmätare

1 500 kronor per timme.

Förrättningslantmätare, erfaren

1 700 kronor per timme.

Registrering av ändrat andelstal enligt 24a § anläggningslagen

3 250 kronor (med ett tillägg på 700 kronor per fastighet utöver den första fastigheten).

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen

6 500 kronor (med ett tillägg på 700 kronor per berörd fastighet utöver den första fastigheten).

Godkännande av beslut på föreningsstämma enligt 43a § anläggningslagen

1 500 kronor per nedlagd timme.

Timtaxa vid andra ärenden

Efter avslutat uppdrag skickas en faktura till angiven betalare. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Värdeintyg

1 080 kronor exklusive 25 % moms (fast pris per värdeintyg).

Gränsutvisningar

800 kronor per timme exklusive 25 % moms.

Fastighetsrättsliga uppdrag, exempelvis utredningar

1 000 kronor per timme exklusive 25 % moms.

Bildande av samfällighetsförening

1 000 kronor per timme,
4 600 kronor registreringsavgift.